http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Status Prawny
Organizacja
Struktura własnościowa
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
Przedmiot działania
Majątek Spółki
Władze Spółki
Statut Spółki
Kapitał zakładowy
Zamówienia publiczne
INNE
STATYSTYKA
SZUKAJ
OGŁOSZENIA


 
Zamówienia publiczne 
 
data publikacji:  17-05-2021 | 14:26
data ostatniej modyfikacji:  24-05-2021 | 12:09
ostatnio modyfikowal: Administrator BIP
   
Rurociąg pływający wraz z pływakami 17.05.2021

 Przedsiębiorstwo Budownictwa Hydrotechnicznego
ODRA 3 Sp. z o.o.
70-034 Szczecin ul. Nadodrzańska1

Ogłasza przetarg ustny na sprzedaż rurociągu pływającego wraz z pływakami 

Dane rurociągu: 

  • Rura PE100 SDR17 Dz x g=355x21,1; L=12,0, ilość 84szt. 
  • Pływaki wypornościowe dla rur Dz =315, składane, dwuczęściowe, 150 litrów, ilość 185szt.

Przetarg odbędzie się w dniu 01.06.2021 o godz.10.00 w siedzibie firmy.

Cena wywoławcza netto wynosi:  206.000,00 (słownie: dwieście sześć tysięcy  złotych ).

Rurociąg można zobaczyć w siedzibie firmy po wcześniejszym umówieniu się. 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 20 600,00zł (słownie: dwadzieścia tysięcy sześćset złotych). Wadium należy wpłacić na konto Spółki w PEKAO SA  nr 83 1240 3813 1111 0010 3513 3879 najpóźniej do dnia 31.05.2021r. Za datę zapłaty wadium uznaje się datę wpływu środków na konto bankowe sprzedającego. Wadium wpłacone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny zakupu. Wadium nie podlega zwrotowi, w przypadku gdy oferent który wygrał przetarg uchylił się od zawarcia umowy. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane , zwraca się w terminie 7 dni od dnia dokonania wybory oferty. 

Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez podania przyczyny.

Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 91 482 24 81.

Pozostałe warunki organizacji przetargu zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 października 2019r. (Dz.U. 2019 poz. 2004). 

 
««« powrót
 
 


Interaktywna Polska