http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Status Prawny
Organizacja
Struktura własnościowa
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
Przedmiot działania
Majątek Spółki
Władze Spółki
Statut Spółki
Kapitał zakładowy
Zamówienia publiczne
INNE
STATYSTYKA
SZUKAJ
OGŁOSZENIA


 
OGŁOSZENIA 
 
data publikacji:  28-05-2021 | 15:11
data ostatniej modyfikacji:  28-05-2021 | 15:11
Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki 28.05.2021

OGŁOSZENIE

 
o zwołaniu Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przedsiębiorstwo Budownictwa Hydrotechnicznego „Odra 3” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 
Zarząd Spółki Przedsiębiorstwo Budownictwa Hydrotechnicznego „Odra 3” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Nadodrzańskiej 1, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000029387, o kapitale zakładowym w wysokości 4 061 000,00 złotych, działając na podstawie § 22 ust. 2, § 24 ust. 2 Umowy Spółki, niniejszym zawiadamia, że zwołuje Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników na dzień 16 czerwca 2021r. o godz. 10.00 w Szczecinie przy ul. Nadodrzańskiej 1 (świetlica).
 
Porządek obrad:
 1. Otwarcie Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
 2. Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał oraz przyjęcia porządku obrad.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.
 6. Podjęcie uchwały o podziale zysku netto Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym obejmujący okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki,
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki,
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Pełnomocnika Wspólnika,
 11. Zamknięcie obrad Zgromadzenia Wspólników.
««« powrót
 
 


Interaktywna Polska