http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Status Prawny
Organizacja
Struktura własnościowa
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
Przedmiot działania
Majątek Spółki
Władze Spółki
Statut Spółki
Kapitał zakładowy
Zamówienia publiczne
INNE
STATYSTYKA
SZUKAJ
OGŁOSZENIA


 
OGŁOSZENIA 
 
data publikacji:  18-02-2014 | 09:56
data ostatniej modyfikacji:  28-08-2019 | 09:07
autor dokumentu: Administrator BIP
ostatnio modyfikowal: Administrator BIP

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU NA WYBÓR FIRMY AUDYTORSKIEJ DO PRZEPROWADZENIA BADAŃ USTAWOWYCH PRZEDSIĘBIORSTWA BUDOWNICTWA HYDROTECHNICZNEGO

ODRA 3” SP. Z O.O. ZA ROK 2019 ORAZ ROK 2020

 

 

Pełnomocnik Wspólnika

Przedsiębiorstwa Budownictwa Hydrotechnicznego

ODRA 3” Sp. z o.o.

z siedzibą w Szczecinie: ul. Nadodrzańska 1, 70-034 Szczecin

 

zaprasza firmy audytorskie do składania ofert na przeprowadzenie badań rocznych sprawozdań finansowych Przedsiębiorstwa Budownictwa Hydrotechnicznego „ODRA 3” Sp. z o.o. za lata obrotowe: 2019 i 2020 oraz sporządzenie pisemnych sprawozdań z przeprowadzonych badań.

 

 1. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO

 1. Badanie rocznych sprawozdań finansowych Przedsiębiorstwa Budownictwa Hydrotechnicznego „ODRA 3” Sp. z o.o. za lata obrotowe: 2019 oraz 2020, sporządzonych odpowiednio na dzień 31 grudnia 2019 roku i 31 grudnia 2020 roku zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U.2019.351 t.j. z dnia 22.02.2019 r.).

 2. Przedłożenie sprawozdań z badań w terminach do:

  1. 30 marca 2020 roku (za rok obrotowy 2019) i

  2. 29 marca 2021 roku (za rok obrotowy 2020).

 

 1. WARUNKI, JAKIM POWINNA ODPOWIADAĆ OFERTA

 1. Informacja o firmie audytorskiej, w tym o wpisie na listę firm audytorskich z podaniem numeru wpisu, pełnej nazwie i adresie, formie organizacyjno – prawnej, liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów.

 2. Oświadczenie firmy audytorskiej i członków zespołu wykonującego badanie o spełnianiu wymogów niezależności, o których mowa w art. 69-73 ustawy o biegłych rewidentach, pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Oświadczenie powinno zawierać klauzulę o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (zgodnie z art. 74 ust. 2 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym).

 3. Łączne wynagrodzenie brutto za badanie ustawowe i sporządzenie sprawozdań
  z badań z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie:

  1. nie powinno być uzależnione od żadnych warunków, w tym od wyniku badania oraz świadczenia innych usług na rzecz Przedsiębiorstwa Budownictwa Hydrotechnicznego „ODRA 3” Sp. z o.o. lub jednostek z nią powiązanych; Wynagrodzenie za przeprowadzenie badania powinno zawierać wszystkie koszty związane z przeprowadzeniem badania, z uwzględnieniem kosztów przejazdu oraz udziału biegłych rewidentów w spotkaniu z Pełnomocnikiem Wspólnika oraz (w razie takiej potrzeby) w Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników.

  2. ma odzwierciedlać pracochłonność oraz stopień złożoności prac i wymagane kwalifikacje biegłych rewidentów wykonujących badanie;

  3. powinno być skalkulowane dla dwóch lat obrotowych 2019 - 2020.

 4. Wskazanie metod i terminów badania sprawozdania finansowego.

 5. Poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia dokumentów potwierdzających posiadanie przez firmę audytorską ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej.

 6. Deklaracja firmy audytorskiej o uczestnictwie kluczowego biegłego rewidenta
  w spotkaniach z Pełnomocnikiem Wspólnika oraz w posiedzeniach Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników odpowiednio: przy ocenie i zatwierdzaniu sprawozdań finansowych za lata obrotowe 2019 oraz 2020.

 7. Deklaracja firmy audytorskiej, że w przypadku sporządzenia listu do Zarządu o problemach w systemie rachunkowości, zostanie on przekazany Pełnomocnikowi Wspólnika do wiadomości.

 

 1. TERMIN, SPOSÓB I MIEJSCE SKŁADANIA

  1. Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie do dnia 2 października 2019 roku do godziny 1200 w siedzibie Przedsiębiorstwa Budownictwa Hydrotechnicznego „ODRA 3” Sp. z o.o. ul. Nadodrzańska 1, 70-034 Szczecin w sekretariacie Prezesa Zarządu.

  2. Kopertę z ofertą należy opatrzyć adnotacją:

PRZEDSIĘBIORSTWA BUDOWNICTWA HYDROTECHNICZNEGO „ODRA 3” SP. Z O.O. „OFERTA NA BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI”.

  1. Oferty złożone po tym terminie nie podlegają rozpatrzeniu.

 

 1. INFORMACJE DODATKOWE

  1. Otwarcie ofert nastąpi do dnia 04.10.2019 roku w siedzibie Przedsiębiorstwa Budownictwa Hydrotechnicznego „ODRA 3” Sp. z o.o. ul. Nadodrzańska 1, 70-034 Szczecin. Rozstrzygnięcie postępowania nastąpi do dnia 08.10.2019 roku.

  2. Informacje niezbędne do przygotowania oferty dostępne będą od dnia ukazania się ogłoszenia pod numerem telefonu (91) 482-24-81.

  3. Oferta powinna uwzględniać również inne, niewymienione w niniejszym ogłoszeniu, wymogi określone w ustawie z dnia z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U.2017.1089 z dnia 06.06.2017 r. z późn. zm.).

  4. Pełnomocnik Wspólnika zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz prawo odstąpienia od postępowania ofertowego bez podania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych lub finansowych.

  5. O wyniku postępowania ofertowego firmy audytorskie zostaną powiadomione pisemnie na wskazany w ofercie adres e-mail, w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia postępowania.

 

 

 

 

 

 
 


Interaktywna Polska