http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Status Prawny
Organizacja
Struktura własnościowa
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
Przedmiot działania
Majątek Spółki
Władze Spółki
Statut Spółki
Kapitał zakładowy
Zamówienia publiczne
INNE
STATYSTYKA
SZUKAJ
OGŁOSZENIA


 
OGŁOSZENIA 
 
data publikacji:  18-02-2014 | 09:56
data ostatniej modyfikacji:  12-04-2017 | 14:52
autor dokumentu: Administrator BIP
ostatnio modyfikowal: Administrator BIP

 

          Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczalnego Zgromadzenia Wspólników

           Spółki Przedsiębiorstwo Budownictwa Hydrotechnicznego „ Odra 3 ” spółka

....................................... z ograniczoną odpowiedzialnością

Zarząd Spółki Przedsiębiorstwo Budownictwa Hydrotechnicznego „Odra 3” spółka z  ograniczoną odpowiedzialnością  z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Nadodrzańskiej 1, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000029387, o kapitale zakładowym w wysokości 4 061 000,00 złotych (dalej „Spółka"), działając na podstawie art. 235 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zawiadamia, że zwołuje Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników („Zgromadzenie") na dzień 22 marca 2017 r., o godz. 10.00, w Szczecinie przy ul. Nadodrzańskiej 1 ( świetlica).

 

Porządek obrad:

 

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

2. Wybór przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

3. Stwierdzenie   prawidłowości   zwołania   Zgromadzenia  i  jego   zdolności  do   powzięcia wiążących uchwał oraz przyjęcia porządku obrad.

4. Powzięcie uchwały w sprawie  zmiany Pełnomocnika Wspólnika

5..Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody przez Zgromadzenie Wspólników na ....zbycie aktywów trwałych o wartości przekraczającej równowartość kwoty 30 000,00.(słownie: trzydzieści tysięcy) euro w złotych, w postaci prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej oznaczonej nr 2 o obszarze 7 200 m², obręb 4112 Dąbie oraz ....grunt dz. 3/1 o obszarze 1 819 m² (w tym  1 525 m² pod wodą) i dz. 3/2 o obszarze.5 422 m², obręb 4124 Dąbie z zabudową, KW nr SZ1S/00088068/6, położonych w Szczecinie przy ul. Torowej,

6..Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody przez Zgromadzenie Wspólników na.zbycie aktywów trwałych o wartości przekraczającej równowartość kwoty 30 000,00 .(słownie: trzydzieści tysięcy) euro w złotych, w postaci prawa użytkowania wieczystego14,96 % ( 3500 m²) części nieruchomości gruntowej (bez zabudowy) z obrębu 1051 Śródmieście, oznaczonej nr dz. 28 o obszarze 23 403 m², KW nr SZ1S/00088069/3, położonej w Szczecinie przy ul. Nadodrzańskiej 1,

7. Zamknięcie obrad Zgromadzenia Wspólników.

 

Informacje dodatkowe:

 

1. Prawo uczestniczenia  w  Zgromadzeniu  Spółki  mają  tylko  osoby będące  udziałowcami ....Spółki na szesnaście dni przed datą Zgromadzenia.

2. Lista udziałowców uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu, podpisana przez  ....Zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce.zamieszkania (siedzibę), liczbę udziałów oraz liczbę przysługujących im głosów, zostanie ....wyłożona do wglądu w lokalu Zarządu przez trzy dni powszednie bezpośrednio ....poprzedzające Zgromadzenie, w godzinach od 7.00 do 15.00.

3. Udziałowiec Spółki może żądać przesłania mu listy udziałowców  nieodpłatnie w postaci .....elektronicznej, podając adres, na który lista powinna być wysłana. W przypadku nie ...ujęcia na niej udziałowca pomimo posiadania przez niego zaświadczenia o prawie .....uczestnictwa  w  Zgromadzeniu, lista udziałowców uprawnionych do uczestnictwa  w Zgromadzeniu zostanie uzupełniona.

 

Postanowienia końcowe

W kwestiach nieuregulowanych niniejszym ogłoszeniem, należy stosować przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz Umowy Spółki.

 

\\         do dnia 27 kwietnia 2017 r. do godz. 12.00. lub przesłać listem poleconym na adres: Przedsiębiorstwa Budownictwa Hydrotechnicznego „ODRA 3” Sp. z o.o., ul. Nadodrzańska 1, 70-034 Szczecin, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Budownictwa Hydrotechnicznego „ODRA 3” Sp. z o.o. w Szczecinie — nie otwierać". do dnia 27 kwietnia 2017 r. do godz. 12.00. lub przesłać listem poleconym na adres: Przedsiębiorstwa Budownictwa Hydrotechnicznego „ODRA 3” Sp. z o.o., ul. Nadodrzańska 1, 70-034 Szczecin, w zamkniętej kopercie kiem: „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Budownictwa Hydrotechnicznego „ODRA 3” Sp. z o.o. w Szczecinie — nie otwierać".    

Załącznik Nr 1 do decyzji Nr 3/2017

Pełnomocnika Wspólnika z dnia 11 kwietnia 2017 r.

 

Pełnomocnik Wspólnika

Przedsiębiorstwa Budownictwa Hydrotechnicznego

„ODRA 3” Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie,

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000029387,

ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko

Prezesa Zarządu

 

Pisemne zgłoszenia należy składać w siedzibie Spółki, w dni robocze, do dnia 27 kwietnia 2017 r. do godz. 12.00. lub przesłać listem poleconym na adres: Przedsiębiorstwa Budownictwa Hydrotechnicznego „ODRA 3” Sp. z o.o., ul. Nadodrzańska 1, 70-034 Szczecin, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Budownictwa Hydrotechnicznego „ODRA 3” Sp. z o.o. w Szczecinie — nie otwierać".

W przypadku przesłania zgłoszenia pocztą, o dochowaniu terminu decyduje dzień i godzina doręczenia zgłoszenia do siedziby Spółki. Zgłoszenia kandydatów niespełniające wymogów określonych w ogłoszeniu oraz złożone po upływie terminu określonego do ich składania nie będą podlegać rozpatrzeniu, a kandydaci nie wezmą udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Kandydat przystępujący do postępowania kwalifikacyjnego powinien spełniać następujące warunki:

 1. 1) mieć ukończone studia wyższe,
 2. 2) posiadać co najmniej pięcioletni staż pracy,
 3. 3) posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek
 4. 4) korzystać z pełni praw publicznych,
 5. 5) posiadać pełną zdolności do czynności prawnych,
 6. 6) nie podlegać określonym w przepisać prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu.

Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

 1. 1. List motywacyjny.
 2. 2. CV.
 3. 3. Poświadczoną kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych.
 4. 4. Poświadczone kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje, w tym na stanowiskach kierowniczych.
 5. 5. Poświadczone kopie świadectw pracy za cały okres zatrudnienia oraz zaświadczenie o zatrudnieniu w aktualnym miejscu pracy, o ile kandydat jest zatrudniony.
 6. 6. Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego - dostarczone najpóźniej w dniu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.
 7. 7. Oświadczenie, iż nie zostało wszczęte przeciwko kandydatowi postępowanie karne.
 8. 8. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.
 9. 9. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.
 10. 10. Oświadczenie o niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych.
 11. 11. Oświadczenia o:
 12. 1) nie zatrudnieniu w biurach poselskich, senatorskich, poselsko-senatorskich lub biurach posłów do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 13. 2) nie wchodzeniu w skład organów partii politycznych reprezentujących partie polityczne na zewnątrz oraz uprawnionych do zaciągania zobowiązań,
 1. 3) nie zatrudnieniu przez partie polityczne na podstawie umowy o pracę lub oświadczenie, że w przypadku gdy kandydatowi zaproponowana zostanie funkcja Prezesa Zarządu przed objęciem funkcji zrezygnuje z zatrudnienia lub pełnienia funkcji, o których mowa powyżej.
 2. 4) nie pełnieniu funkcji społecznego współpracownika posła, społecznego współpracownika senatora, lub społecznego współpracownika posła do Parlamentu Europejskiego,
 3. 5) nie pełnieniu funkcji z wyboru zakładowej organizacji związkowej,
 4. 6) tym, że aktywność społeczna lub zarobkowa kandydata nie rodzi konfliktu interesów wobec działalności spółki.
 5. 12. Kandydat urodzony przed dniem 1 sierpnia 1972 r. powinien do zgłoszenia dołączy informację o złożeniu oświadczenia lustracyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2016r., poz. 1721).
 6. 13. Informację o sposobie kontaktowania się z kandydatem - nr telefonu i adres poczty elektronicznej.
 7. 14. Zgodzie na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych dla potrzeb procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

Kopie dokumentów mogą być poświadczone przez kandydata. W takim przypadku, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany do przedstawienia Pełnomocnikowi Wspólnika oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

Kandydat może składać inne dodatkowe dokumenty, potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności (np. referencje, rekomendacje).

Zgłoszenia kandydatów nie spełniające wymogów określonych w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym oraz złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu, a kandydaci nie wezmą udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Otwarcie zgłoszeń nastąpi w terminie do dnia 5 maja 2017 r.

Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami, którzy złożyli zgłoszenia spełniające wymogi określone w niniejszym ogłoszeniu, zostaną przeprowadzone w siedzibie Spółki w terminie od dnia 10 maja 2017 r. Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu postępowania zostaną poinformowani o dacie i godzinie rozmowy kwalifikacyjnej, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Niezgłoszenie się kandydata na rozmowę kwalifikacyjną oznacza jego rezygnację z udziału w dalszym postępowaniu kwalifikacyjnym.

W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej z każdym kandydatem na Prezesa Spółki zostanie poruszony następujący zakres zagadnień:

- wiedza o zakresie działalności Spółki oraz sektorze, w którym działa Spółka;

- znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników

- znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa, zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu państwa, ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz znajomości zasad nadzoru właścicielskiego

- doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu w spółce

- finanse przedsiębiorstwa i rachunkowość.

Informacje o spółce, po uprzednim podpisaniu oświadczenia o zachowaniu poufności uzyskanych informacji, będą udostępniane kandydatom w sekretariacie Spółki, w dni robocze w godz. 8.00-14.00, w terminie od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia do 27 kwietnia 2017 r. do godz. 12.00. Zakres informacji o spółce, udostępnianych kandydatom obejmuje: Umowę Spółki, schemat organizacyjny, sprawozdanie finansowe za 2015 rok, sprawozdanie F-01 za cztery kwartały 2016 r.

Zastrzega się możliwość zakończenia postępowania kwalifikacyjnego w każdym czasie, bez podania przyczyn i bez wyłaniania kandydatów.

 
 


Interaktywna Polska