http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Status Prawny
Organizacja
Struktura własnościowa
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
Przedmiot działania
Majątek Spółki
Władze Spółki
Statut Spółki
Kapitał zakładowy
Zamówienia publiczne
INNE
STATYSTYKA
SZUKAJ
OGŁOSZENIA


 
OGŁOSZENIA 
 
data publikacji:  18-02-2014 | 09:56
data ostatniej modyfikacji:  02-07-2020 | 12:21
autor dokumentu: Administrator BIP
ostatnio modyfikowal: Administrator BIP

 

 

 Załącznik Nr 1 do decyzji Nr 3/2020

Pełnomocnika Wspólnika z dnia 23.06.2020 r.

 

Pełnomocnik Wspólnika

Przedsiębiorstwa Budownictwa Hydrotechnicznego

„ODRA 3” Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie,

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000029387,

ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko

Prezesa Zarządu

 

 

Pisemne zgłoszenia należy składać w siedzibie Spółki, w dni robocze, do dnia 9 lipca 2020 r. do godz. 12.00. lub przesłać listem poleconym na adres: Przedsiębiorstwa Budownictwa Hydrotechnicznego „ODRA 3” Sp. z o.o., ul. Nadodrzańska 1, 70-034 Szczecin, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Budownictwa Hydrotechnicznego „ODRA 3” Sp. z o.o. w Szczecinie — nie otwierać".

1. Kandydat na funkcję Prezesa Zarządu spółki Przedsiębiorstwa Budownictwa Hydrotechnicznego „ODRA 3” Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie musi spełniać łącznie następujące warunki:

a) posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,

b) posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,

c) posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,

d) spełniać inne wymogi określone w przepisach prawa, w tym nie naruszać ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych,

e) korzystać z pełni praw publicznych i posiadać pełną zdolności do czynności prawnych,

f) niekaralność, brak wszczętych i toczących się postępowań karnych lub karno-skarbowych.

2. Kandydatem nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

a) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

b) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,

c) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

d) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,

e) aktywność społeczna lub zarobkowa kandydata rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki.

3. Celem potwierdzenia spełnienia wymogów, o których mowa w pkt 1. kandydat zobowiązany jest przedstawić w zgłoszeniu:

a) dokument potwierdzający posiadanie wykształcenia wyższego zgodnie z pkt 1 lit. a);

b) dokumenty potwierdzające co najmniej 5 letni okres zatrudnienia, w tym świadectwa pracy lub zaświadczenia o zatrudnieniu, zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej lub odpisy z KRS bądź inne dokumenty potwierdzające staż pracy zgodnie z pkt 1 lit. b);

 

 

c) dokumenty potwierdzające co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, w tym świadectwa pracy lub zaświadczenia o zatrudnieniu, zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej lub odpisy z KRS bądź inne dokumenty potwierdzające wymagane doświadczenie pracy zgodnie z pkt 1 lit. c);

d) oświadczenie kandydata o niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom i zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych, w tym nie naruszaniu ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych zgodnie z pkt 1 lit. d);

e) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz pełnej zdolności do czynności prawnych zgodnie z pkt 1 lit. e);

f) aktualne (nie starsze niż 30 dni) zaświadczenie o niekaralności (w przypadku zaświadczenia wydanego za pośrednictwem systemu e-KRK wersję elektroniczną na płycie CD lub DVD) oraz oświadczenie kandydata o braku wszczętych i toczących się postępowań karnych lub karno-skarbowych przeciw kandydatowi zgodnie z pkt 1 lit. f);

g) kandydaci urodzeni przed 1 sierpnia 1972 r. są zobowiązani do złożenia Ministrowi Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oświadczenia lustracyjnego lub informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego. Zgłoszenie kandydata powinno zawierać informację o spełnieniu tego obowiązku (na wzorze ustalonym w ustawie z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów);

 

4. Celem potwierdzenia spełnienia wymogów, o których mowa w pkt 2 kandydat zobowiązany jest przedstawić w zgłoszeniu kandydata oświadczenie, iż w stosunku do niego nie zachodzi żadna z okoliczności wymienionych w pkt 2.

5. Oświadczenia kandydata, o których mowa w pkt 3 i w pkt 4, kandydat zobowiązany jest złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez kandydata - w takiej sytuacji kandydat, który spełnia wymogi formalne może być poproszony o przedstawienie oryginałów tych dokumentów podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

6. Niezależnie od oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt 3-5, kandydat zobowiązany jest przedłożyć w zgłoszeniu:

a) list motywacyjny (w oryginale), zawierający własnoręcznie podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów postępowania kwalifikacyjnego wraz ze wskazaniem adresu, numeru telefonu i adresu e-mail do kontaktów dla celów postępowania kwalifikacyjnego;

b) życiorys zawodowy zawierający opis dotychczasowych doświadczeń i osiągnięć kandydata w pracy zawodowej.

7. Kandydaci mogą zapoznać się z podstawowymi informacjami o Spółce w każdym czasie na stronie internetowej http://www.odra3.com.pl/. Umowa Spółki, Regulamin Organizacyjny oraz ostatnie zatwierdzone sprawozdanie finansowe Spółki mogą zostać udostępnione kandydatom do wglądu na ich wniosek w siedzibie Spółki w godzinach 10.00-14.00 od dnia ukazania się ogłoszenia o postepowaniu kwalifikacyjnym do dnia 8 lipca do godz. 14.00.

8. Termin przyjmowania pisemnych zgłoszeń kandydatów upływa w dniu 9 lipca 2020 roku o godz. 12.00. Zgłoszenia, w zamkniętych kopertach, zaadresowane: Pełnomocnik Wspólnika Przedsiębiorstwa Budownictwa Hydrotechnicznego „ODRA 3” Sp. z o.o. ul. Nadodrzańska 1, 70-034 Szczecin z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu. „Nie otwierać” należy przesyłać pocztą lub składać w sekretariacie Spółki (w godzinach 7.00 – 15.00). Decyduje data wpływu do sekretariatu Spółki.

9. Otwarcie zgłoszeń nastąpi w dniu 9 lipca 2020 r. po godzinie 12.00.

 

 

10. Zgłoszenia Kandydatów nie spełniające wymogów określonych w ogłoszeniu oraz złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu. Kandydaci nie wezmą udziału w dalszym postępowaniu kwalifikacyjnym.

11. Kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne i merytoryczne, zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami przeprowadzane będą od dnia 10 lipca 2020 roku w siedzibie Spółki. Każdy kandydat zostanie poinformowany telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o godzinie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. Decyzją Pełnomocnika Wspólnika termin, o którym mowa w zdaniu po przednim może zostać zmieniony.

 

Niezgłoszenie się kandydata na rozmowę kwalifikacyjną uznane będzie za rezygnację kandydata z udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Kandydaci zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, przed przystąpieniem do rozmowy, będą proszeni o okazanie Pełnomocnikowi Wspólnika dokumentu tożsamości, celem potwierdzenia tożsamości osoby przystępującej do rozmowy.

12. Zakres zagadnień będących przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej z każdym z kandydatów obejmować będzie w szczególności:

a) wiedzę w zakresie działalności spółki oraz sektora, w którym działa ta spółka;

b) znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników;

c) znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, zasad wynagradzania zgodnie z zapisami ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz znajomość zasad nadzoru właścicielskiego;

d) doświadczenie kandydata niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu w spółce.

13. W przypadku udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym aktualnego Członka Zarządu Spółki, Pełnomocnik Wspólnika dokona oceny działalności kandydata za cały okres zajmowania przez niego tego stanowiska.

14. O wynikach postępowania kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub elektronicznie.

15. Postępowanie kwalifikacyjne może być zakończone bez wyłonienia kandydata, w każdym czasie, bez podania przyczyn.

16. Spółka nie zwraca kandydatom kosztów poniesionych w związku z udziałem w postępowaniu kwalifikacyjnym.

17. Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego kandydaci, którzy nie zostali wybrani w wyniku przeprowadzonego postępowania mogą odebrać zgłoszenia w terminie do 2 miesięcy po ogłoszeniu wyników postępowania kwalifikacyjnego. Zgłoszenia, które nie zostaną odebrane w powyżej wymienionym terminie zostaną zniszczone.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), informuje się, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka Przedsiębiorstwo Budownictwa Hydrotechnicznego „ODRA 3” Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie zwana dalej „Administratorem danych”.

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji przez Pełnomocnika Wspólnika postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Przedsiębiorstwo Budownictwa Hydrotechnicznego „ODRA 3” Sp. z o.o. zgodnie przepisami prawa.

3. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r., tj. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów oraz art. 6 ust. 1 lit. c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego

 

 

ciążącego na administratorze — ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

4. Pani/Pana dane osobowe Dane zostaną powierzone do przetwarzania niżej wymienionym podmiotom: organom administracji rządowej, na mocy obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Ministerstwu Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

5. Podanie przez Panią/Pana danych zawartych w zgłoszeniu przesłanym/złożonym zgodnie z ogłoszeniem Pełnomocnika Wspólnika o postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Prezesa Zarządu jest dobrowolne, ale jest warunkiem przystąpienia do procedury przedmiotowego postępowania kwalifikacyjnego.

6. Posiada Pani/Pan prawo:

a) żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub ich usunięcia, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu,

b) wniesienia skargi do organu nadzorczego — Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

c) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu ich przetwarzania i w celach archiwalnych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


   

 

 

  

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

o zwołaniu Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Spółki Przedsiębiorstwo Budownictwa Hydrotechnicznego „ Odra 3 ”

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

 

 

Zarząd Spółki Przedsiębiorstwo Budownictwa Hydrotechnicznego „Odra 3” Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Nadodrzańskiej 1, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum  w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000029387, o kapitale zakładowym w wysokości 4 061 000,00 złotych (dalej „Spółka"), działając na podstawie art. 235 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zawiadamia, że zwołuje Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników („Zgromadzenie") na dzień 30 czerwca 2020r., o godz. 9.00 w Szczecinie
przy  ul. Nadodrzańskiej 1 (świetlica).

 

Porządek obrad:

1.    Otwarcie Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

2.    Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

3.    Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał oraz przyjęcia porządku obrad.

4.    Podjęcie uchwał w sprawie  zmiany Pełnomocnika Wspólnika,

5.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2019 r.  do  31.12.2019 r.

6.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia  sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za  rok  obrotowy obejmujący okres od 01.01.2019r.  do  31.12.2019r.

7.    Podjęcie  uchwały  o pokryciu straty netto  Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2019 r.  do  31.12.2019r.

8.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
z wykonania  przez  niego obowiązków w roku obrotowym obejmujący okres od 01.01.2019r.  do  31.12.2019r.

9.    Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki,

10.              Podjęcie uchwały w sprawie powołania Prezesa Zarządu Spółki,

11.              Zamknięcie obrad Zgromadzenia Wspólników.

 

  

 Informacje dodatkowe:

1.    Prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące udziałowcami Spółki na szesnaście dni przed datą Zgromadzenia.

2.    Lista udziałowców uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę udziałów oraz liczbę przysługujących im głosów, zostanie wyłożona do wglądu w lokalu Zarządu przez trzy dni powszednie bezpośrednio poprzedzające Zgromadzenie, w godzinach od 7.00 do 15.00.

3.    Udziałowiec Spółki może żądać przesłania mu listy udziałowców  nieodpłatnie w postaci elektronicznej, podając adres, na który lista powinna być wysłana. W przypadku nie .ujęcia na niej udziałowca pomimo posiadania przez niego zaświadczenia o prawie .uczestnictwa
w Zgromadzeniu, lista udziałowców uprawnionych do uczestnictwa .w Zgromadzeniu zostanie uzupełniona.

 

 

Postanowienia końcowe 

W kwestiach nieuregulowanych niniejszym ogłoszeniem należy stosować przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz Umowy Spółki.

 

      

  

 

                                                                                                                                                                            

Przerwa w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Przedsiębiorstwa Budownictwa Hydrotechnicznego „Odra 3”  Spółka z o.o.

 

Na wniosek Przewodniczącej Zgromadzenia Wspólników ogłoszono przerwę w obradach Zgromadzenia Wspólników do dnia 29.07.2020 godz. 9.00


               

 

                             

 

 

 
 


Interaktywna Polska