http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Status Prawny
Organizacja
Struktura własnościowa
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
Przedmiot działania
Majątek Spółki
Władze Spółki
Statut Spółki
Kapitał zakładowy
Zamówienia publiczne
INNE
STATYSTYKA
SZUKAJ
OGŁOSZENIA


 
OGŁOSZENIA 
 
data publikacji:  18-02-2014 | 09:56
data ostatniej modyfikacji:  10-03-2018 | 14:24
autor dokumentu: Administrator BIP
ostatnio modyfikowal: Administrator BIP

                  Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego   Zgromadzenia   

                                  Wspólników  Spółki    Przedsiębiorstwo    

                               Budownictwa Hydrotechnicznego "Odra 3" 

                                  spółka z ograniczoną odpowiedzialnością                

 Zarząd Spółki Przedsiębiorstwo Budownictwa Hydrotechnicznego „ Odra 3 ” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  z siedzibą w Szczecinie przy ul. Nadodrzańskiej 1, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,  prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000029387, o kapitale zakładowym w wysokości 4 061 000,00 złotych ( dalej " Spółka" ), działając na podstawie art. 235 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zawiadamia, że zwołuje Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników ("Zgromadzenie) na dzień 28 marca 2018 r. o godz. 9.00, w Szczecinie  przy ul. Nadodrzańskiej 1 (świetlica).

 

Porządek  obrad:

 

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.  

2. Wybór przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

3. Stwierdzenie    prawidłowości   zwołania   Zgromadzenia  i   jego   zdolności  do

    powzięcia wiążących uchwał oraz przyjęcia porządku obrad.

4. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia celów zarządczych.

5. Zamknięcie obrad Zgromadzenia Wspólników.

 

Informacje dodatkowe:

 

1.  Prawo   uczestniczenia   w  Zgromadzeniu   Spółki  mają   tylko   osoby  będące

     udziałowcami Spółki.

2 . Lista     udziałowców    uprawnionych    do    uczestnictwa    w   Zgromadzeniu, 

     podpisana  przez  Zarząd,  zawierająca   nazwiska  i  imiona  albo  firmy (nazwy)

     uprawnionych, ich  miejsce  zamieszkania (siedzibę), liczbę udziałów oraz liczbę

     przysługujących  im głosów, zostanie  wyłożona  do wglądu w  lokalu  Zarządu

     prez   trzy   dni   powszednie    bezpośrednio   poprzedzające   Zgromadzenie, w

     godzinach od 7.00 do 15.00.

3. Udziałowiec  Spółki  może  żądać  przesłania  mu listy udziałowców nieodpłatnie

    w  postaci   elektronicznej,   podając  adres,  na   który   powinna  być   wysłana.

    W przypadku  nie  ujęcia  na  niej  udziałowca  pomimo  posiadania  przez  niego

    zaświadczenia   o   prawie   uczestnictw   w  Zgromadzeniu,   lista    udziałowców

    uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu zostanie uzupełniona.

     

    Postanowienia końcowe

 

    W  kwestiach   nieuregulowanych   niniejszym  ogłoszeniem   należy   stosować 

     przepisy Kodeksu  spólek handlowych oraz Umowy  

 

 

 

 
 


Interaktywna Polska