http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Status Prawny
Organizacja
Struktura własnościowa
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
Przedmiot działania
Majątek Spółki
Władze Spółki
Statut Spółki
Kapitał zakładowy
Zamówienia publiczne
INNE
STATYSTYKA
SZUKAJ
OGŁOSZENIA


 
OGŁOSZENIA 
 
data publikacji:  18-02-2014 | 09:56
data ostatniej modyfikacji:  02-01-2017 | 10:12
autor dokumentu: Administrator BIP
ostatnio modyfikowal: Administrator BIP

                                                                                             Zarząd Spółki

Przedsiębiorstwo Budownictwa Hydrotechnicznego
„Odra 3”
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Szczecinie, ul. Nadodrzańska1

działając w imieniu Ministra Skarbu Państwa

na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz.U. z 2015r., poz. 747 z późn. zm.) oraz § 14 ust. 1 rozporządzenia Ministra Skarbu Państwa z dnia 29 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad podziału uprawnionych pracowników na grupy, ustalania liczby akcji przypadających na każdą z tych grup oraz trybu nabywania akcji przez uprawnionych pracowników (Dz.U. Nr 35, poz. 303 z późn. zm.)

ogłasza o przystąpieniu do nieodpłatnego zbywania uprawnionym pracownikom

1560 (słownie: jeden tysiąc pięćset sześćdziesiąt ) udziałów Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Przedsiębiorstwo Budownictwa Hydrotechnicznego każdy w wysokości  500 zł (słownie: pięćset złotych).

  1. Umowy nieodpłatnego zbycia udziałów można zawierać od dnia 18 lipca 2016 r. w świetlicy Spółki w godz. od 9°° do 14°°.
  2. Osoby zgłaszające się w celu zawarcia umowy nieodpłatnego nabycia udziałów winny legitymować się aktualnym dowodem osobistym lub paszportem.
  3. W przypadku braku możliwości osobistego stawiennictwa osoba uprawniona może wyznaczyć pełnomocnika do zawarcia umowy, złożenia stosownych oświadczeń oraz zawiadomienia Zarządu Spółki o przejściu prawa własności udziałów. Wzór pełnomocnictwa można uzyskać w Spółce (pokój nr 20 – sekretariat, tel. 91 482 24 81).
  4. Spadkobiercy uprawnionych pracowników mogą zrealizować prawo do nieodpłatnego nabycia udziałów o ile przedstawią prawomocne postanowienie sądu o nabyciu spadku lub zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza. Informacje szczegółowe można uzyskać w Spółce (nr telefonu).
  5. Prawo do nieodpłatnego nabycia udziałów Spółki może być realizowane przez uprawnionych pracowników do dnia 23 stycznia 2017 r. Po upływie tego terminu prawo do nieodpłatnego nabycia udziałów wygasa z wyjątkiem spadkobierców uprawnionych pracowników spełnianych warunki, o których mowa w art. 38c ust 5 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji.

Informacji na temat szczegółów procesu zawierania umów udziela Pani Krystyna Bartkowska i Pan Franciszek Przybyła – tel. 91 482 24 81.

 

 

 

 

                                                                   OBWIESZCZENIE O PRZETARGU

Spółka Przedsiębiorstwo Budownictwa Hydrotechnicznego „ Odra 3 ” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  z siedzibą w Szczecinie (70-034) przy ul. Nadodrzańskiej 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000029387, NIP: 852-060-11-29, REGON: 812013008, o kapitale zakładowym 4 061 000,00 zł  (dalej: Spółka),  działając  w trybie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji  oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez Spółkę powstałą  w wyniku komercjalizacji ( dalej: Rozporządzenie):

                                                                                       ogłasza

    publiczny przetarg ustny na sprzedaż pchacza typu Bizon " Mamut"

 

1. Przedmiotem przetargu jest pchacz typu Bizon " Mamut", 

    - rok produkcji                      1979,

    - długość całkowita            21,13 m,

    - szerokość                            8,24 m,

    - wysokość boczna              4,12 m,

    - zanurzenie                           1,10 m.   

2. Cena wywoławcza wynosi  170  000,00 zł.

3. Wadium wynosi  17 000,00 zł.

4. Postąpienie będzie wynosiło co najmniej 1 700,00 zł.

5. Przetarg  ustny w drodze  publicznej  licytacji  prowadzony  przez  Spółkę 

    rozpocznie się  o  godz.   10:00  w dniu 25 stycznia 2017 r. w świetlicy

    Spółki  w   Szczecinie   przy  ul. Nadodrzańskiej 1.

6. Warunkiem   przystąpienia   do przetargu   jest   wniesienie  formie pieniężnej

    wadium w wysokości    10 %    ceny  wywoławczej  na   rachunek  bankowy

     Spółki  o  numerze  83 1240 3813 1111 0010 3513 3879 prowadzony przez

     Bank Pekao S.A.  tytułem:  „Wadium - przetarg  na sprzedaż pchacza typu Bizon

     "Mamut" w terminie  do  24 stycznia 2017 r.  ( § 7 ust. 1     Rozporządzenia) albo do kasy 

      Spółki do godz. 10°°  25 stycznia 2017 r.

7.  Za datę  wniesienia  wadium  uważa się dzień wpływu kwoty   wadium na wyżej

     wskazany rachunek bądź wpłaty do kasy.

8 . Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie

      zaoferuje ceny  wywoławczej ( § 8 ust. 1   Rozporządzenia).

9. Wadium wniesione przez uczestników licytacji, których oferty nie zostały przyjęte,.

     zostanie zwrócone  na wskazany rachunek bankowy bezpośrednio po

     zakończeniu..przetargu  (§ 8 ust.2 Rozporządzenia) bądź wypłacone w kasie 

     Spółki..

10. Wadium wniesione  przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia

       (§ 8 ust. 3 Rozporządzenia).

11. Wadium przepada na  rzecz Spółki, jeżeli oferent,  którego oferta  została  przyjęta,

       uchyli  się od zawarcia umowy (§ 8 ust. 4 Rozporządzenia).

12. Nabywca jest  obowiązany  do zapłaty ceny niezwłocznie po zawarciu umowy...

      sprzedaży  (§ 20 Rozporządzenia ).

13. Warunkiem przystąpienia do  przetargu  jest  złożenie przez  biorącego udział w

       przetargu pisemnego oświadczenia, że stan faktyczny i prawny  jest  mu znany

       i nie wnosi  do niego zastrzeżeń.

14. Podmioty   biorące     udział  w   przetargu   powinny    posiadać    stosowne 

      dokumenty potwierdzające tożsamość i upoważnienie do reprezentacji

       uczestnika przetargu.                         

15. Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika przetargu, który zaoferuje najwyższą cenę.

16. W przypadku  niezapłacenia  ceny nabycia  w ustalonym terminie, tj. cena nie

       znajdzie się  na rachunku Spółki lub zapłacenia kwoty niższej niż osiągnięta

       w przetargu cena nabycia,  nabywca traci prawo z udzielonego  przybicia i

       wpłacone wadium, które przepada na.rzecz Spółki ( § 21 Rozporządzenia) .

17. Informacji  na  temat  stanu  faktycznego i  prawnego  przedmiotu  przetargu

      udziela  Pan  Michał  Sakowicz  tel. 91 482 24 81 i  661 941 347  lub 

      bezpośrednio  w siedzibie  Spółki  pokój nr 1.

18. Obejrzenie  przedmiotu  przetargu  będzie  możliwe  po uprzednim  uzgodnieniu

      terminu  z Panem Michałem Sakowiczem tel. 91 482 24 81 lub 661 941 347.

19. Spółka upoważniona jest w każdej chwili do:

     - odwołania przetargu na podstawie art. 70¹ § 3 kodeksu cywilnego,

     - stwierdzenia  nieodbycia  się  przetargu ze  względu na brak uczestników

       dopuszczonych do  przetargu,

     - zamknięcia przetargu ze względu na brak ważnych ofert,

     - zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert,

     - unieważnienia przetargu po jego zamknięciu, także bez podania przyczyn.

 

Spółka uprawniona jest także do zmiany warunków przetargu, w szczególności do żądania od uczestników przetargu dodatkowych dokumentów i informacji oraz zmiany terminów przewidzianych w niniejszym obwieszczeniu o przetargu.

 

 
 


Interaktywna Polska