http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Status Prawny
Organizacja
Struktura własnościowa
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
Przedmiot działania
Majątek Spółki
Władze Spółki
Statut Spółki
Kapitał zakładowy
Zamówienia publiczne
INNE
STATYSTYKA
SZUKAJ
OGŁOSZENIA


 
OGŁOSZENIA 
 
data publikacji:  18-02-2014 | 09:56
data ostatniej modyfikacji:  17-07-2017 | 16:12
autor dokumentu: Administrator BIP
ostatnio modyfikowal: Administrator BIP

 

                            PEŁNOMOCNIK WSPÓLNIKA

            SPÓŁKI  PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA 

                HYDROTECHNICZNEGO „ODRA 3"  Sp. z o.o.

        z siedzibą w Szczecinie: ul. Nadodrzańska 1, 70-034 Szczecin,

wpisanej   do   Rejestru   Przedsiębiorców   prowadzonego   przez   Sąd

Rejonowy Szczecin-Centrum  w Szczecinie, XIII  Wydział  Gospodarczy

Krajowego Rejestru   Sądowego   pod    numerem   KRS  0000029387, 

posiadającej numer  identyfikacji  podatkowej   NIP   852-060-11-29  z  

kapitałem  zakładowym wpłaconym w wysokości 4.061.000 zł, zaprasza

uprawnione podmioty do składania pisemnych ofert na  przeprowadzenie 

badania sprawozdania  finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący

okres od 01.2017 r. do 31.12.2017 r.

 

Przedmiot zamówienia obejmuje:

1. Badanie    jednostkowego    rocznego     sprawozdania     finansowego

    Przedsiębiorstwa   Budownictwa   Hydrotechnicznego   „ODRA 3"  Sp.

   z o.o.   sporządzonego    na  dzień   31 grudnia 2017 roku.   Planowany  

    termin  zakończenia badania do dnia 20 marca 2018 roku,

2.Sporządzenie  do  dnia  10 kwietnia 2018 roku   pisemnej   opinii   wraz

   z raportem o  tym, czy  sprawozdanie  finansowe  jest  prawidłowe  oraz

   rzetelnie i jasno przedstawia  sytuację majątkową i finansową oraz wynik  

   finansowy Przedsiębiorstwa Budownictwa Hydrotechnicznego „ODRA3" 

   Sp. z o.o.

 

 Oferty,  zarówno  w wersji   drukowanej   jak  i w wersji   elektronicznej 

 na   płycie   CD   lub    pamięci   USB   ( skan   ofert   w  wersji   PDF ), 

 w  zamkniętych    kopertach    z   adnotacją    „  Oferta    na    badanie 

 sprawozdania   finansowego   PBH  „ODRA 3”  Sp.  z o.o.   za  rok

 obrotowy 2017”  należy  przesyłać   w  terminie  do  dnia 25 sierpnia 

 2017r. na adres Spółki:  

 

    Przedsiębiorstwo Budownictwa Hydrotechnicznego „ODRA 3"       

                Sp. z o.o.  ul. Nadodrzańska 1, 70-034 Szczecin

 

lub   złożyć    w   Sekretariacie   Spółki,     tj.   w   Szczecinie,   przy   

ul. Nadodrzańskiej 1,   w nieprzekraczalnym terminie do  dnia  25

sierpnia 2017 r., do godziny 15:00.

Za datę złożenia  oferty  uważa się datę  wpływu oferty  do siedziby Spółki.

Oferty  złożone  po  upływie  wymienionego   terminu   lub   nie  spełniające

wszystkich   warunków   określonych  w  niniejszym  zaproszeniu  nie będą

podlegały rozpatrzeniu.

· Biegły  rewident   będzie   zobowiązany  (o  ile  będzie  to   konieczne) do 

  obecności    na   spotkaniu   z    Pełnomocnikiem    Wspólnika   Spółki   i    

  posiedzeniu  Zwyczajnego  Zgromadzenia  Wspólników zatwierdzającego 

  sprawozdanie   finansowe  za   rok 2017,  w  celu   złożenia   stosownych

  wyjaśnień i  informacji. 

· Biegły  rewident  będzie  zobowiązany  do przekazywania  do wiadomości

  Pełnomocnika   Wspólnika,  sporządzonych  dla Zarządu  Spółki w formie 

   tzw.   listów     intencyjnych,     informacji    o    problemach    w  systemie

   rachunkowości Spółki.

 

Oferta biegłego  rewidenta musi spełniać następujące warunki, w tym

w szczególności zawierać:

· informację o biegłym rewidencie, w tym  o formie prowadzenia działalności,

 wpisie  do  rejestru   biegłych    rewidentów,   wpisie   na    listę podmiotów   

 uprawnionych   do badania  sprawozdań   finansowych,  informację o liczbie

 zatrudnionych biegłych rewidentów;

· oświadczenie o spełnianiu  przez biegłego rewidenta ustawowo określonych

  warunków   do   wyrażenia     bezstronnej   i  niezależnej opinii  o badanym 

  sprawozdaniu finansowym;

· cenę  brutto i netto  za  wykonanie  przedmiotu  zamówienia (cena powinna 

  zawierać wszystkie  koszty związane z realizacją usługi);

· określenie      składu        zespołu      przeprowadzającego       badanie,  z 

  wyszczególnieniem    osób  posiadających  uprawnienia biegłego rewidenta 

  wraz  z  informacją  o   podmiotach,  w  których  te osoby przeprowadzały 

  badania sprawozdań finansowych w ostatnich 3 latach,

· wskazanie  metod  i  terminów   badania  sprawozdania  finansowego  wraz

  z przybliżonym czasem trwania badania;

· dodatkowym atutem będzie znajomość branży, w której działa Spółka.

 

Otwarcie ofert nastąpi do dnia 30 sierpnia 2017 r., w siedzibie Spółki.

 

Pełnomocnik Wspólnika zastrzega sobie  prawo  swobodnego wyboru

ofert  oraz  odstąpienia  od  wyboru  oferty bez  podania  przyczyny  i  

ponoszenia  j akichkolwiek  skutków  prawnych i finansowych.

O  wyniku    postępowania   oferenci    zostaną   powiadomieni   drogą 

elektroniczną  na  wskazany w ofercie adres e-mail.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


Interaktywna Polska