http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Status Prawny
Organizacja
Struktura własnościowa
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
Przedmiot działania
Majątek Spółki
Władze Spółki
Statut Spółki
Kapitał zakładowy
Zamówienia publiczne
INNE
STATYSTYKA
SZUKAJ
OGŁOSZENIA


 
OGŁOSZENIA 
 
data publikacji:  18-02-2014 | 09:56
data ostatniej modyfikacji:  18-09-2017 | 21:23
autor dokumentu: Administrator BIP
ostatnio modyfikowal: Administrator BIP

 

 OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU NA WYBÓR FIRMY AUDYTORSKIEJ
 
DO PRZEPROWADZENIA BADAŃ USTAWOWYCH PRZEDSIĘBIORSTWA BUDOWNICTWA HYDROTECHNICZNEGO „ODRA 3” SP. Z O.O. ZA ROK 2017 ORAZ ROK 2018
 
Pełnomocnik Wspólnika Przedsiębiorstwa Budownictwa Hydrotechnicznego „,ODRA 3” Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie: ul. Nadodrzańska 1, 70-034 Szczecin
zaprasza firmy audytorskie do składania ofert na przeprowadzenie badań rocznych sprawozdań finansowych Przedsiębiorstwa Budownictwa Hydrotechnicznego „ODRA 3” Sp. z o.o. za lata obrotowe: 2017 I 2018 oraz sporządzenie pisemnych sprawozdań z przeprowadzonych badań.
 
I PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO
 
1. Badanie rocznych sprawozdań finansowych Przedsiębiorstwa Budownictwa Hydrotechnicznego „ODRA 3” Sp. z o.o. za lata obrotowe: 2017 oraz 2018, sporządzonych odpowiednio na dzień 31 grudnia 2017 roku i 31 grudnia 2018 roku zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości [t.j. Dz.U.2016.1047 z późn. zmianami].
2. Przedłożenie sprawozdań z badań w terminach do:
2.1. 30 marca 2018 roku i
2.2. 29 marca 2019 roku
 
II WARUNKI, JAKIM POWINNA ODPOWIADAĆ OFERTA
 
1. Informacja o firmie audytorskiej, w tym o wpisie na listę firm audytorskich z podaniem numeru wpisu, pełnej nazwie i adresie, formie organizacyjno — prawnej, liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów.
2. Oświadczenie firmy audytorskiej I członków zespołu wykonującego badanie o spełnianiu wymogów niezależności, o których mowa w art. 69-73 ustawy o biegłych rewidentach, pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Oświadczenie powinno zawierać klauzulę o treści: „jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (zgodnie z art. 74 ust. 2 ustawy o biegłych rewidentach).
3. Łączne wynagrodzenie brutto za badanie ustawowe i sporządzenie sprawozdań z badań z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie:
3.1. nie powinno być uzależnione od żadnych warunków, w tym od wyniku badania oraz świadczenia innych usług na rzecz Przedsiębiorstwa Budownictwa Hydrotechnicznego „ODRA 3” Sp. z o.o. lub jednostek z nią powiązanych;
3.2. ma odzwierciedlać pracochłonność oraz stopień złożoności prac i wymagane kwalifikacje biegłych rewidentów wykonujących badanie;
3.3. powinno być skalkulowane dla dwóch — lata obrotowe 2017 - 2018.
4. Wskazanie metod I terminów badania sprawozdania finansowego.
5. Poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię dokumentów potwierdzających posiadanie przez firmę audytorską ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej.
6. Deklaracja firmy audytorskiej o uczestnictwie kluczowego biegłego rewidenta w spotkaniach z Pełnomocnikiem Wspólnika oraz w posiedzeniach Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników odpowiednio: przy ocenie i zatwierdzaniu sprawozdań finansowych za lata obrotowe 2017 oraz 2018.
Strona 1 z2
Załącznikdodecyzjinr13/2017 PełnomocnikaWspólnikazdnia15.09.2017r.
7.Deklaracjafirmyaudytorskiej,żewprzypadkusporządzenialistudoZarząduoproblemach wsystemierachunkowości,zostanieonprzekazanyPełnomocnikowiWspólnikado wiadomości.
 
III TERMIN, SPOSÓB I MIEJSCE SKŁADANIA
 
1. Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie do dnia 9 października 2017 roku do godziny 12:00 w siedzibie Przedsiębiorstwa Budownictwa Hydrotechnicznego „ODRA3" Sp. z o.o. ul. Nadodrzańska1, 70-034 Szczecin w ekretariacie Prezesa Zarządu.
2. Kopertę z ofertą należy opatrzyć adnotacją: PRZEDSIĘBIORSTWA BUDOWNICTWA HYDROTECHNICZNEGO „ODRA3” SP. Z O.O. „OFERTA NA BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI”.
3. Oferty złożone po tymt erminie niepodlegają rozpatrzeniu.
 
IV INFORMACJE DODATKOWE
 
1. Otwarcie ofert nastąpi do dnia 13.10.2017 roku w siedzibie Przedsiębiorstwa Budownictwa Hydrotechnicznego „ODRA3” Sp .z o.o. ul.Nadodrzańska1, 70-034 Szczecin. Rozstrzygnięcie postępowanian astąpi do dnia 16.10.2017 roku.
2. Informacje niezbędne do przygotowania oferty dostępne będą od dni aukazaniasię ogłoszenia pod numeremt elefonu (91) 482-24-81.
3. Oferta powinna uwzględniać również inne ,niewymienione w niniejszym ogłoszeniu, wymogi określone w ustawie  z dnia 11 maja 2017r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym [Dz.U.2017.1089]. 
4. Pełnomocnik Wspólnika zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz prawo odstąpienia od postępowania ofertowego bez podania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych lub finansowych.
5. O wyniku postępowania ofertowego firmy audytorskie zostaną powiadomione pisemnie na wskazany w ofercie adres e-mail, w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia postępowania. 

 

 
 


Interaktywna Polska