http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Status Prawny
Organizacja
Struktura własnościowa
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
Przedmiot działania
Majątek Spółki
Władze Spółki
Statut Spółki
Kapitał zakładowy
Zamówienia publiczne
INNE
STATYSTYKA
SZUKAJ
OGŁOSZENIA


 
OGŁOSZENIA 
 
data publikacji:  18-02-2014 | 09:56
data ostatniej modyfikacji:  01-06-2017 | 17:32
autor dokumentu: Administrator BIP
ostatnio modyfikowal: Administrator BIP

 

                  Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

               Spółki Przedsiębiorstwo Budownictwa Hydrotechnicznego „ Odra 3 ”                      

.......................................spółka  z ograniczoną odpowiedzialnością

 

Zarząd Spółki Przedsiębiorstwo Budownictwa Hydrotechnicznego „Odra 3” spółka z           ograniczoną odpowiedzialnością  z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Nadodrzańskiej 1, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum  w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000029387, o kapitale zakładowym w wysokości 4 061 000,00 złotych (dalej „Spółka"), działając na podstawie art. 235 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zawiadamia, że zwołuje Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników („Zgromadzenie") na dzień 29 czerwca 2017 r., o godz. 09.00, w Szczecinie przy ul. Nadodrzańskiej 1 ( świetlica).

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

2. Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

3. Stwierdzenie   prawidłowości   zwołania   Zgromadzenia  i  jego   zdolności  do   powzięcia  ....wiążących uchwał oraz przyjęcia porządku obrad.

4. Podjęcie uchwały w  sprawie  zatwierdzenia  sprawozdania finansowego za  rok obrotowy ....obejmujący okres od 01.01.2016 r.  do  31.12.2016 r.

5. Podjęcie   uchwały  w   sprawie   zatwierdzenia   sprawozdania   Zarządu  z  działalności   ....Spółki  za  rok  obrotowy obejmujący okres od 01.01.2016 r. do  31.12.2016 r.

6. Podjęcie uchwały  o  pokryciu   straty   netto   Spółki  za  rok  obrotowy  obejmujący  okres ....od 01.01.2016 r.  do  31.12.2016 r.

7..Podjęcie  uchwały  w  sprawie  udzielenia absolutorium  Prezesowi Zarządu Spółki  z  ....wykonania  przez  niego  obowiązków,

8. Pojęcie uchwały w sprawie zmian w Umowie Spółki.

9..Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia Członków Zarządu ....Spółki.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Pełnomocnika Wspólnika.

11. Podjęcie  uchwały w sprawie powołania Prezesa Zarządu Spółki.

12. Zamknięcie obrad Zgromadzenia Wspólników.

Informacje dodatkowe:

1. Prawo uczestniczenia  w  Zgromadzeniu  Spółki  mają  tylko  osoby będące  udziałowcami ....Spółki na szesnaście dni przed datą Zgromadzenia.

2..Lista udziałowców uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu, podpisana przez  ....Zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce ....zamieszkania (siedzibę), liczbę udziałów oraz liczbę przysługujących im głosów, zostanie ....wyłożona do wglądu w lokalu Zarządu przez trzy dni powszednie bezpośrednio ....poprzedzające Zgromadzenie, w godzinach od 7.00 do 15.00.

 

3..Udziałowiec Spółki może żądać przesłania mu listy udziałowców  nieodpłatnie w postaci ....elektronicznej, podając adres, na który lista powinna być wysłana. W przypadku nie ....ujęcia na niej udziałowca pomimo posiadania przez niego zaświadczenia o prawie ....uczestnictwa w Zgromadzeniu, lista udziałowców uprawnionych do uczestnictwa            ....w Zgromadzeniu zostanie uzupełniona.

 

Postanowienia końcowe 

W kwestiach nieuregulowanych niniejszym ogłoszeniem należy  stosować  przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz Umowy Spółki.

 

 
 


Interaktywna Polska