http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Status Prawny
Organizacja
Struktura własnościowa
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
Przedmiot działania
Majątek Spółki
Władze Spółki
Statut Spółki
Kapitał zakładowy
Zamówienia publiczne
INNE
STATYSTYKA
SZUKAJ
OGŁOSZENIA


 
OGŁOSZENIA 
 
data publikacji:  18-02-2014 | 09:56
data ostatniej modyfikacji:  13-06-2019 | 16:21
autor dokumentu: Administrator BIP
ostatnio modyfikowal: Administrator BIP

Ogłoszenie

o zwołaniu Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Spółki Przedsiębiorstwo Budownictwa Hydrotechnicznego, Odra 3 ”

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Zarząd Spółki Przedsiębiorstwo Budownictwa Hydrotechnicznego „Odra 3% spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Nadodrzańskiej 1, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000029387, o kapitale zakładowym w wysokości 4061 000,00 złotych (dalej „Spólka"), działając na podstawie art. 235 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zawiadamia, że zwołuje Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników („Zgromadzenie") na dzień 27 czerwca 2019 r., o godz. 9.00 w Szczecinie przy ul. Nadodrzańskiej 1 ( świetlica).

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników. 2. Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia

wiążących uchwał oraz przyjęcia porządku obrad. 4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy

obejmujący okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności

Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. 6. Podjęcie uchwały o pokryciu straty netto Spółki za rok obrotowy obejmujący okres

od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania

obowiązków za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.

8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia Wspólników.

Informacje dodatkowe:

1. Prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące udziałowcami

Spółki na szesnaście dni przed datą Zgromadzenia.

 

2. Lista udziałowców uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu, podpisana przez

Zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę udziałów oraz liczbę przysługujących im głosów, zostanie wyłożona do wglądu w lokalu Zarządu przez trzy dni powszednie bezpośrednio poprzedzające Zgromadzenie, w godzinach od 7.00 do 15.00.

3. Udziałowiec Spółki może żądać przesłania mu listy udziałowców nieodpłatnie w postaci

elektronicznej, podając adres, na który lista powinna być wysłana. W przypadku nie ujęcia na niej udziałowca pomimo posiadania przez niego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu, lista udziałowców uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu zostanie uzupełniona.

Postanowienia końcowe

W kwestiach nieuregulowanych niniejszym ogłoszeniem należy stosować przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz Umowy Spółki.

  PREZES ZARZĄDU

Andrzej Duklanowski

 

 

 

 

 
 


Interaktywna Polska