http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Status Prawny
Organizacja
Struktura własnościowa
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
Przedmiot działania
Majątek Spółki
Władze Spółki
Statut Spółki
Kapitał zakładowy
Zamówienia publiczne
INNE
STATYSTYKA
SZUKAJ
OGŁOSZENIA


 
OGŁOSZENIA 
 
data publikacji:  18-02-2014 | 09:56
data ostatniej modyfikacji:  15-11-2017 | 18:33
autor dokumentu: Administrator BIP
ostatnio modyfikowal: Administrator BIP
 

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU

 

Spółka Przedsiębiorstwo Budownictwa Hydrotechnicznego „ Odra 3 ” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  z siedzibą w Szczecinie (70-034) przy ul. Nadodrzańskiej 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000029387, NIP: 852-060-11-29, REGON: 812013008, o kapitale zakładowym 4 061 000,00 zł  (dalej: Spółka),  działając  w trybie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników  oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą  w wyniku komercjalizacji ( dalej: Rozporządzenie):

                                                            ogłasza

 

publiczny przetarg ustny  na  sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu i

odrębnej własności budynków

 

1. Przedmiotem  przetargu  jest  prawo użytkowania wieczystego gruntu i odrębnej

    własności  budynków,  położonych  w  Szczecinie  przy ul. Torowej 11 a, działka

    ewidencyjna nr 2,   obręb   Dąbie 4112  o  powierzchni  7 200 m² ,  dla  której  Sąd

    Rejonowy  Szczecin - Prawobrzeże  i  Zachód   w  Szczecinie,  X  Wydział   Ksiąg

    Wieczystych prowadzi księgę .wieczystą nr SZ1S/00236473/1.

2. Cena wywoławcza netto wynosi  1 720 000,00 zł.

3. Wadium wynosi  172 000,00 zł.

4. Postąpienie będzie wynosiło co najmniej 17 200,00 zł.

5. Przetarg    ustny  w  drodze   publicznej    licytacji    prowadzony   przez   Spółkę 

    rozpocznie się  o  godz.   10:00   w  dniu   7 grudnia 2017 r.  w    świetlicy   Spółki 

    w Szczecinie   przy  ul. Nadodrzańskiej 1.

6. Warunkiem   przystąpienia   do przetargu   jest   wniesienie  w formie pieniężnej

    wadium  w  wysokości    10 %   ceny   wywoławczej    na     rachunek    bankowy

    Spółki   o  numerze  83 1240 3813 1111 0010 3513 3879  prowadzony   przez  Bank

     Pekao S.A.  tytułem: . „Wadium - przetarg  działka  nr  2, obręb  Dąbie 4112”

     w  terminie  do 6  grudnia 2017 r. ( § 7 ust. 1 Rozporządzenia).

7.  Za datę  wniesienia  wadium  uważa się dzień wpływu kwoty   wadium na wyżej

     wskazany rachunek.

8 . Wadium   przepada  na  rzecz  Spółki,  jeżeli  żaden  z  uczestników  przetargu nie

     zaoferuje ceny wywoławczej ( § 8 ust. 1 Rozporządzenia).

9./Wadium   wniesione   przez   uczestników  licytacji,  których  oferty  nie  zostały

     przyjęte,  zostanie  zwrócone  na   wskazany  rachunek  bankowy  bezpośrednio

     po zakończeniu przetargu  (§ 8 ust.2 Rozporządzenia).

10. Wadium   wniesione  przez   nabywcę  zostanie  zarachowane  na  poczet  ceny

      nabycia (§ 8 ust. 3 Rozporządzenia).

11. Wadium   przepada   na    rzecz   Spółki,   jeżeli  oferent,  którego  oferta  została 

       przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy (§ 8 ust. 4 Rozporządzenia).

12..Nabywca   jest  obowiązany   do  zapłaty  ceny   najpóźniej   w  chwili  zawarcia

      umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego (§ 13 ust.2 Rozporządzenia ).

13. Warunkiem     przystąpienia    do    przetargu    jest   złożenie    przez   biorącego

      udział  w  przetargu   pisemnego  oświadczenia,  że   stan   faktyczny  i   prawny

      przedmiotu  przetargu  jest  mu .znany i nie wnosi  do niego zastrzeżeń.

14. Podmioty    biorące      udział    w    przetargu    powinny    posiadać    stosowne

     dokumenty    potwierdzające    tożsamość    i    upoważnienie   do    reprezentacji

      uczestnika przetargu.  

15. Sprzedaż   nastąpi   na    rzecz   uczestnika  przetargu, który zaoferuje najwyższą

      cenę.

16..Sprzedaż  nastąpi  pod  warunkiem   wyrażenia  przez zgromadzenie  wspólników

      Spółki zgody na zbycie przedmiotu przetargu.

17..Spółka   po   zakończeniu   przetargu  i  ziszczeniu  się  warunku, o którym  mowa

      w pkt. 16    zawiadamia    osobę,   która   wygrała   przetarg,  o   terminie  zawarcia 

      umowy   sprzedaży  w   .formie    aktu    notarialnego,    wzywając   tę   osobę   do

      stawienia się celem zawarcia umowy.

18. W przypadku    niezapłacenia   ceny   nabycia    w   ustalonym  terminie, tj. cena

      nie  znajdzie   się   na    rachunku   Spółki    lub   zapłacenia    kwoty   niższej   niż

      osiągnięta  w  przetargu  cena   nabycia,   nabywca  traci   prawo z   udzielonego

       przybicia   i  wpłacone    wadium,   które    przepada     na     rzecz   Spółki   ( § 21

       Rozporządzenia) .

19. Informacji    na   temat  stanu    faktycznego  i  prawnego  przedmiotu  przetargu 

      udziela     Pan    Krzysztof    Kopicki     tel.    91 482 24 81    i     601 78 55 64     lub 

      bezpośrednio w siedzibie  Spółki pokój nr 4.

20. Obejrzenie      przedmiotu      przetargu      będzie      możliwe      po      uprzednim

       uzgodnieniu  terminu  z  Panem   Krzysztofem   Kopickim   tel.  91 482 24 81  lub

       601 78 55 64.

21.  Spółka upoważniona jest w każdej chwili do:

      - odwołania przetargu na podstawie art. 70¹ § 3 kodeksu cywilnego,

      - stwierdzenia   nieodbycia   się    przetargu   ze  względu  na  brak  uczestników

        dopuszczonych do  przetargu,

      - zamknięcia przetargu ze względu na brak ważnych ofert,

      - zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert,

      - unieważnienia przetargu po jego zamknięciu, także bez podania przyczyn.

 

Spółka uprawniona jest także do zmiany warunków przetargu, w szczególności do

żądania  od  uczestników  przetargu  dodatkowych  dokumentów i  informacji oraz

zmiany terminów przewidzianych w niniejszym obwieszczeniu o przetargu.

 

 Szczecin, 15.11.2017 r.

 

 

 

 
 


Interaktywna Polska