http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Status Prawny
Organizacja
Struktura własnościowa
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
Przedmiot działania
Majątek Spółki
Władze Spółki
Statut Spółki
Kapitał zakładowy
Zamówienia publiczne
INNE
STATYSTYKA
SZUKAJ
OGŁOSZENIA


 
OGŁOSZENIA 
 
data publikacji:  18-02-2014 | 09:56
data ostatniej modyfikacji:  06-03-2017 | 16:12
autor dokumentu: Administrator BIP
ostatnio modyfikowal: Administrator BIP

 

          Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczalnego Zgromadzenia Wspólników

           Spółki Przedsiębiorstwo Budownictwa Hydrotechnicznego „ Odra 3 ” spółka

....................................... z ograniczoną odpowiedzialnością

Zarząd Spółki Przedsiębiorstwo Budownictwa Hydrotechnicznego „Odra 3” spółka z  ograniczoną odpowiedzialnością  z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Nadodrzańskiej 1, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000029387, o kapitale zakładowym w wysokości 4 061 000,00 złotych (dalej „Spółka"), działając na podstawie art. 235 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zawiadamia, że zwołuje Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników („Zgromadzenie") na dzień 22 marca 2017 r., o godz. 10.00, w Szczecinie przy ul. Nadodrzańskiej 1 ( świetlica).

 

Porządek obrad:

 

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

2. Wybór przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

3. Stwierdzenie   prawidłowości   zwołania   Zgromadzenia  i  jego   zdolności  do   powzięcia wiążących uchwał oraz przyjęcia porządku obrad.

4. Powzięcie uchwały w sprawie  zmiany Pełnomocnika Wspólnika

5..Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody przez Zgromadzenie Wspólników na ....zbycie aktywów trwałych o wartości przekraczającej równowartość kwoty 30 000,00.(słownie: trzydzieści tysięcy) euro w złotych, w postaci prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej oznaczonej nr 2 o obszarze 7 200 m², obręb 4112 Dąbie oraz ....grunt dz. 3/1 o obszarze 1 819 m² (w tym  1 525 m² pod wodą) i dz. 3/2 o obszarze.5 422 m², obręb 4124 Dąbie z zabudową, KW nr SZ1S/00088068/6, położonych w Szczecinie przy ul. Torowej,

6..Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody przez Zgromadzenie Wspólników na.zbycie aktywów trwałych o wartości przekraczającej równowartość kwoty 30 000,00 .(słownie: trzydzieści tysięcy) euro w złotych, w postaci prawa użytkowania wieczystego14,96 % ( 3500 m²) części nieruchomości gruntowej (bez zabudowy) z obrębu 1051 Śródmieście, oznaczonej nr dz. 28 o obszarze 23 403 m², KW nr SZ1S/00088069/3, położonej w Szczecinie przy ul. Nadodrzańskiej 1,

7. Zamknięcie obrad Zgromadzenia Wspólników.

 

Informacje dodatkowe:

 

1. Prawo uczestniczenia  w  Zgromadzeniu  Spółki  mają  tylko  osoby będące  udziałowcami ....Spółki na szesnaście dni przed datą Zgromadzenia.

2. Lista udziałowców uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu, podpisana przez  ....Zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce.zamieszkania (siedzibę), liczbę udziałów oraz liczbę przysługujących im głosów, zostanie ....wyłożona do wglądu w lokalu Zarządu przez trzy dni powszednie bezpośrednio ....poprzedzające Zgromadzenie, w godzinach od 7.00 do 15.00.

3. Udziałowiec Spółki może żądać przesłania mu listy udziałowców  nieodpłatnie w postaci .....elektronicznej, podając adres, na który lista powinna być wysłana. W przypadku nie ...ujęcia na niej udziałowca pomimo posiadania przez niego zaświadczenia o prawie .....uczestnictwa  w  Zgromadzeniu, lista udziałowców uprawnionych do uczestnictwa  w Zgromadzeniu zostanie uzupełniona.

 

Postanowienia końcowe

W kwestiach nieuregulowanych niniejszym ogłoszeniem, należy stosować przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz Umowy Spółki.

 

\\           

 
 


Interaktywna Polska