Przejdź do stopki

Przedmiot działania

Treść

Przedmiot działania:

 1. Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej  (PKD 42.91.Z).
 2. Produkcja pozostałych wyrobów z drewna: produkcja wyrobów z korka,
  słomy i materiałów używanych do wyplatania (PKD 16.29.Z).
 3. Produkcja cegieł, dachówek i materiałów budowlanych, z wypalanej gliny
  (PKD 23.32.Z).
 4. Pozostałe specjalistyczne roboty budowalne, gdzie indziej 
  niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z).
 5. Ochrona przeciwpożarowa (PKD 84.25.Z). 
 1. Działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy (PKD 52.22.B).
 2. Transport wodny  śródlądowy towarów (PKD 50.40.Z).
 3. Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego (PKD 77.34.Z). 
 4. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (PKD 77.32.Z).
 5. Przeładunek towarów w portach morskich (PKD 52.24.A).
 6. Przeładunek towarów w portach śródlądowych (PKD 52.24.B).
 7. Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych (PKD 52.24.C).
 8. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
   (PKD 68.20.Z).
 9. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami
   i targowiskami (PKD 47.99.Z). 
 10. Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 90.09.Z).
 11. Pozyskiwanie dziko rosnących produktów leśnych, z wyłączeniem drewna
  (PKD 02.30.Z).
 12. Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego
  (PKD 46.73.B).
 13. Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną (PKD 01.61.Z).
 14. Wydobywanie żwiru i piasku, wydobywanie gliny i kaolinu (PKD 08.12.Z).
 15. Wydobywanie torfu (PKD 16.10.Z).
 16. Pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 08.99.Z).
 17. Produkcja wyrobów tartacznych (PKD 16.10.Z).
 18. Produkcja opakowań drewnianych (PKD 16.24.Z).
 19. Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych (PKD 22.21.Z).
 20. Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych (PKD 22.23.Z).
 21. Produkcja wyrobów budowlanych z betonu (PKD 23.61.Z).
 22. Produkcja wyrobów budowlanych z gipsu (PKD 23.62.Z).
 23. Produkcja masy betonowej prefabrykowanej (PKD 23.63.Z).
 24. Produkcja zaprawy murarskiej (PKD 23.64.Z).
 25. Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu (PKD 23.69.Z).
 26. Produkcja konstrukcji metalowych i ich części (PKD 25.11.Z).
 27. Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej (PKD 25.12.Z).
 28. Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych (PKD 25.29.Z).
 29. Obróbka metali i nakładanie powłok na metale (PKD 25.61.Z).
 30. Obróbka mechaniczna elementów metalowych (PKD 25.62.Z).
 31. Naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z).
 32. Naprawa i konserwacja statków i łodzi (PKD 33.15.Z).
 33. Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego (PKD 33.17.Z).
 34. Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia (PKD 33.19.Z).
 35. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z).
 36. Demontaż wyrobów zużytych (PKD 38.31.Z).
 37. Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
   (PKD 42.21.Z).
 38. Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i  wodnej , gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 42.99.Z).
 39. Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (PKD 43.11.Z).
 40. Przygotowanie terenu pod budowę (PKD 43.12.Z).
 41. Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich (PKD 43.13.Z).
 42. Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych (PKD 43.91.Z).
 43. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
  (PKD 43.99.Z).
 44. Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
  (PKD 49.39.Z).
 45. Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z).
 46. Transport morski i przybrzeżny pasażerski (PKD 50.10.Z).
 47. Transport morski i przybrzeżny towarów (PKD 50.20.Z).
 48. Transport wodny śródlądowy pasażerski (PKD 50.30.Z).
 49. Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (PKD 52.21.Z).
 50. Działalność usługowa wspomagająca transport morski (PKD 52.22.Z).
 51. Hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD 55.10.Z).
 52. Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
  (PKD 55.20.Z).
 53. Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe (PKD 55.30.Z).
 54. Pozostałe zakwaterowanie (PKD 55..90.Z).
 55. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z).
 56. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z).
 57. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
  (PKD 71.12.Z).
 58. Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B).
 59. Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek  (PKD 77.11.Z).
 60. Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.12.Z).
 61. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych (PKD 77.31.Z).
 62. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (PKD 77.32.Z).
 63. Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego (PKD 77.34.Z).
 64. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z).
 65. Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni
  (PKD 81.30.Z).

 

      

5098