Przejdź do stopki

Umowa Spółki

Treść

 

 

UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

TEKST JEDNOLITY Z DNIA 20.12.2019 r.

 

 

UMOWA SPÓŁKI

 

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE---------------------------------------------------------------------------------

 

§ 1

Spółka działa pod firmą: Przedsiębiorstwo Budownictwa Hydrotechnicznego „Odra 3” spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością.
---------------------------------------------------------------------------------

 

§ 2

 1. Siedzibą Spółki jest Szczecin. -------------------------------------------------------------------------------------
 2. Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.-------
 3. Spółka może otwierać i prowadzić oddziały, zakłady, biura, przedstawicielstwa oraz inne jednostki, a także może uczestniczyć w innych spółkach i przedsięwzięciach na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami.-----------------------------------------------------------------

 

§ 3

Spółka powstała w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Przedsiębiorstwo Budownictwa Hydrotechnicznego „ODRA 3”.---------------------------------------------

 

§ 4

Spółka została utworzona na czas nieoznaczony.----------------------------------------------------------------

 

§ 5

Do Spółki stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników, ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych oraz postanowienia niniejszej Umowy.-----------------------------------------------------------------------------

 

 

 1. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI----------------------------------------------------------------------

 

§ 6

Przedmiotem działalności Spółki jest:--------------------------------------------------------------------------------

 1. Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej  (PKD 42.91.Z).-------------------------------
 2. Produkcja pozostałych wyrobów z drewna: produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania (PKD 16.29.Z).----------------------------------------------------------------------
 3. Produkcja cegieł, dachówek i materiałów budowlanych, z wypalanej gliny (PKD 23.32.Z).-------
 4. Pozostałe specjalistyczne roboty budowalne, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z).---
 5. Ochrona przeciwpożarowa (PKD 84.25.Z).---------------------------------------------------------------------
 6. Działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy (PKD 52..22.B). ------------------------
 7. Transport wodny  śródlądowy towarów (PKD 50.40.Z).----------------------------------------------------
 8. Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego (PKD 77.34.Z).------------------------------------
 9. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (PKD 77.32.Z).--------------------------------
 10. Przeładunek towarów w portach morskich (PKD 52.24.A).------------------------------------------------
 11. Przeładunek towarów w portach śródlądowych (PKD 52.24.B).-----------------------------------------
 12. Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych (PKD 52.24.C).------------------
 13. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z).---------
 14. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami
   i targowiskami (PKD 47.99.Z). -----------------------------------------------------------------------------------
 15. Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 90.09.Z).--------------------
 16. Pozyskiwanie dziko rosnących produktów leśnych, z wyłączeniem drewna (PKD 02.30.Z).-------
 17. -Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego
  (PKD 46.73.B).--------------------------------------------------------------------------------------------------------
 18. Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną (PKD 01.61.Z).------------------------------
 19. Wydobywanie żwiru i piasku, wydobywanie gliny i kaolinu (PKD 08.12.Z)----------------------------
 20. Wydobywanie torfu (PKD 16.10.Z).------------------------------------------------------------------------------
 21. Pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 08.99.Z).--------------
 22. Produkcja wyrobów tartacznych (PKD 16.10.Z).-------------------------------------------------------------
 23. Produkcja opakowań drewnianych (PKD 16.24.Z).----------------------------------------------------------
 24. Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych (PKD 22.21.Z).----------------
 25. Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych (PKD 22.23.Z).-------------------------
 26. Produkcja wyrobów budowlanych z betonu (PKD 23.61.Z).-----------------------------------------------
 27. Produkcja wyrobów budowlanych z gipsu (PKD 23.62.Z).-------------------------------------------------
 28. Produkcja masy betonowej prefabrykowanej (PKD 23.63.Z).---------------------------------------------
 29. Produkcja zaprawy murarskiej (PKD 23.64.Z).----------------------------------------------------------------
 30. Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu (PKD 23.69.Z).--------------------------
 31. Produkcja konstrukcji metalowych i ich części (PKD 25.11.Z).--------------------------------------------
 32. Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej (PKD 25.12.Z).-------------------------------
 33. Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych (PKD 25.29.Z).------------
 34. Obróbka metali i nakładanie powłok na metale (PKD 25.61.Z).------------------------------------------
 35. Obróbka mechaniczna elementów metalowych (PKD 25.62.Z).------------------------------------------
 36. Naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z).---------------------------------------------------------------
 37. Naprawa i konserwacja statków i łodzi (PKD 33.15.Z).-----------------------------------------------------
 38. Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego (PKD 33.17.Z).------------------------
 39. Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia (PKD 33.19.Z).--------------------------
 40. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z).------------------------
 41. Demontaż wyrobów zużytych (PKD 38.31.Z).-----------------------------------------------------------------
 42. Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (PKD 42.21.Z).-------
 43. Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 42.99.Z).--------------------------------------------------------------------------------
 44. Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (PKD 43.11.Z).---------------------------------------------
 45. Przygotowanie terenu pod budowę (PKD 43.12.Z).---------------------------------------------------------
 46. Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich (PKD 43.13.Z).------------------------
 47. Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych (PKD 43.91.Z).-------------------------------------------
 48. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z).---
 49. Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany (PKD 49.39.Z).-----------
 50. Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z).------------------------------------------------------------------
 51. Transport morski i przybrzeżny pasażerski (PKD 50.10.Z).-------------------------------------------------
 52. Transport morski i przybrzeżny towarów (PKD 50.20.Z).---------------------------------------------------
 53. Transport wodny śródlądowy pasażerski (PKD 50.30.Z). --------------------------------------------------
 54. Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (PKD 52.21.Z).--------------------------------
 55. Działalność usługowa wspomagająca transport morski (PKD 52.22.Z).--------------------------------
 56. Hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD 55.10.Z).------------------------------------------------
 57. Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (PKD 55.20.Z).-------
 58. Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe (PKD 55.30.Z).----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 59. Pozostałe zakwaterowanie (PKD 55..90.Z).--------------------------------------------------------------------
 60. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z).----------------------------------
 61. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z).----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 62. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z).-----------
 63. Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B).-----------------------------------------------------
 64. Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek  (PKD 77.11.Z).------------------------
 65. Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.12.Z).----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 66. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych (PKD 77.31.Z).-------------------------------------
 67. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (PKD 77.32.Z).--------------------------------
 68. Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego (PKD 77.34.Z).------------------------------------
 69. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z).--------------------------------------------------------------------------------
 70. Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (PKD 81.30.Z).-----------

 

 1. KAPITAŁY--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

§ 7

Kapitał własny Spółki pokryty został funduszem założycielskim, funduszem przedsiębiorstwa
i niepodzielonym wynikiem finansowym za okres działalności przed komercjalizacją przedsiębiorstwa państwowego, o którym mowa w § 3.-------------------------------------------------------

 

§ 8

 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.061.000,00 zł (słownie: cztery miliony sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych) i dzieli się na 8.122,00 (słownie: osiem tysięcy sto dwadzieścia dwa) udziałów po 500 zł (słownie: pięćset złotych) każdy.--------------------------------------------------------------------
 2. Wszystkie udziały, wymienione w ust. 1, obejmuje Skarb Państwa.------------------------------------
 3. Zarząd prowadzi księgę udziałów.-------------------------------------------------------------------------------

 

 1. PRAWA I OBOWIĄZKI WSPÓLNIKA-----------------------------------------------------------------------

 

§ 9

 1. Udziały są niepodzielne. Wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział.---------------------------
 2. Umorzenie udziału wymaga zgody Wspólnika.--------------------------------------------------------------
 3. Do udziałów należących do Skarbu Państwa nie stosuje się przepisów art. 199 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, w zakresie dotyczącym umorzenia przymusowego.------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

§ 10

 1. Uprawnionym pracownikom przysługuje prawo do nieodpłatnego nabycia do 15% udziałów Spółki, objętych przez Skarb Państwa w dniu wpisania Spółki do rejestru przedsiębiorców, na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników.------------------------------------------
 2. W przypadku obniżenia kapitału zakładowego Spółki przed dniem zbycia przez Skarb Państwa pierwszych udziałów na zasadach ogólnych, uprawnionym pracownikom przysługuje prawo do nieodpłatnego nabycia do 15% udziałów należących do Skarbu Państwa w kapitale zakładowym Spółki po zarejestrowaniu obniżenia kapitału zakładowego.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 3. Udziały nabyte nieodpłatnie przez uprawnionych pracowników, na zasadach określonych
  w ust. 1, nie mogą być przedmiotem obrotu przed upływem dwóch lat, z tym że udziały nabyte przez pracowników pełniących funkcje członków Zarządu Spółki - przed upływem trzech lat, od dnia zbycia przez Skarb Państwa pierwszych udziałów na zasadach ogólnych.-
 4. Z dniem udostępnienia udziałów Spółki Zarząd dokonuje stosownych wpisów
  w księdze udziałów.----------------------------------------------------------------------------------------------
 5. Spółka udzieli Skarbowi Państwa pomocy w związku z realizacją prawa, o którym mowa
  w ust. 1.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

§ 11

 1. Wspólnikowi – Skarbowi Państwa przysługują uprawnienia wynikające z niniejszej Umowy Spółki oraz odrębnych przepisów. ---------------------------------------------------------------------------
 2. W okresie, gdy Skarb Państwa jest wspólnikiem Spółki, przysługuje mu prawo do:-------------
 1. otrzymywania informacji o Spółce w formie sprawozdania kwartalnego zgodnie
  z obowiązującymi wytycznymi,------------------------------------------------------------------------
 2. otrzymywania informacji o wszelkich istotnych zmianach w finansowej
  i prawnej sytuacji Spółki,--------------------------------------------------------------------------------
 3. otrzymywania zawiadomienia o zwołaniu Zgromadzenia Wspólników listem poleconym lub pocztą kurierską za pisemnym potwierdzeniem odbioru,------------------
 4. otrzymywania kopii informacji przekazywanych ministrowi właściwemu do spraw  finansów publicznych o udzielonych poręczeniach i gwarancjach, na podstawie art. 34 ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne.-------------------------------------------------------

 

 1. ORGANY SPÓŁKI-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

§ 12

Organami Spółki są:----------------------------------------------------------------------------------------------------

 1. Zarząd,------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2. Zgromadzenie Wspólników.---------------------------------------------------------------------------------------

 

§ 13

 1. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych oraz postanowień niniejszej Umowy, uchwały organów Spółki zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym przez bezwzględną większość głosów rozumie się więcej głosów oddanych „za” niż „przeciw” i „wstrzymujących się”.-------------------
 2. W przypadku równości głosów przy podejmowaniu uchwał przez Zarząd, rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

ZARZĄD----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

§ 14

 1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych
  i pozasądowych.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, niezastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami niniejszej Umowy dla Zgromadzenia Wspólników lub Pełnomocnika Wspólnika, należą do kompetencji Zarządu.-----------------------------------------------------------------

 

§ 15

 1. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.-----------------------------------------
 2. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest jeden członek Zarządu.--------------------------------------------------------------------------------------------
 3. Powołanie prokurenta wymaga jednomyślnej uchwały wszystkich członków Zarządu. Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu.-------------------------------------------------------------
 4. Tryb działania Zarządu określa szczegółowo regulamin uchwalony przez Zarząd
  i zatwierdzony przez Pełnomocnika Wspólnika.-------------------------------------------------------------
 5. Do składania oświadczeń oraz podpisywania umów i zaciągania zobowiązań
  w imieniu Spółki uprawnione są ponadto osoby działające na podstawie pełnomocnictw udzielonych przez Zarząd na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny.------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

§ 16

 1. Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki i są podejmowane na posiedzeniu.---------------------------------------------------------------------
 2. Uchwały Zarządu wymagają, w szczególności:---------------------------------------------------------------
 1. ustalenie regulaminu Zarządu,------------------------------------------------------------------------------
 2. ustalenie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki,-----------------------------------
 3. tworzenie i likwidacja oddziałów,--------------------------------------------------------------------------
 4. powołanie prokurenta,----------------------------------------------------------------------------------------
 5. zaciąganie kredytów i pożyczek,----------------------------------------------------------------------------
 6. projektów inwestycji, rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich,------------------------------------------------------------------------------------------
 7. zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji, poręczeń oraz wystawianie weksli, z zastrzeżeniem postanowień, które określają kompetencje Pełnomocnika Wspólnika w tym zakresie,----------------------------------------------------------------
 8. ,zbywanie i nabywanie składników aktywów trwałych oraz ich obciążanie z zastrzeżeniem postanowień, które określają kompetencje Pełnomocnika Wspólnika lub Zgromadzenia Wspólników w tym zakresie,--------------------------------------------------------------------------------
 9. sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Pełnomocnika Wspólnika lub do Zgromadzenia Wspólników.--------------------------------------------------------------------------------

 

§ 17

 1. Opracowywanie planów, o których mowa w § 16 ust. 2 pkt 6 i  przedkładanie ich Pełnomocnikowi Wspólnika do zaopiniowania jest obowiązkiem Zarządu.----------------------
 2. Zarząd sporządza i przedkłada Zgromadzeniu Wspólników, wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy, zaopiniowane przez Pełnomocnika Wspólnika: ---
 1. sprawozdanie o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem,--------------------
 2. sprawozdanie ze stosowania dobrych praktyk, o których mowa w ustawie o zasadach zarządzania mieniem państwowym.-----------------------------------------------------------------------

 

§ 18

 1. Zarząd składa się z 1 (jednej) do 3 osób. Liczbę członków Zarządu określa organ powołujący Zarząd.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2. Członków zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.------------------
 3. Członkowie Zarządu powinni spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.-------------------------------------------------------------

 

§ 19

 1. Zgromadzenie Wspólników powołuje i odwołuje członków Zarządu lub cały Zarząd
  z własnej inicjatywy bądź na wniosek Pełnomocnika Wspólnika.----------------------------------------
 2. Członkowie Zarządu są powoływani na wniosek Pełnomocnika Wspólnika
  po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata na członka Zarządu.------------
 1. Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko członka Zarządu przeprowadza Pełnomocnik Wspólnika w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających powołanie członka Zarządu.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2. Pełnomocnik Wspólnika wszczynając postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko członka Zarządu określa, w drodze uchwały, szczegółowe zasady i tryb tego postępowania, w tym w szczególności:-------------------------------------------------------------------------------------------------
  1. stanowisko będące przedmiotem postępowania,-------------------------------------------
  2. termin i miejsce przyjmowania zgłoszeń,------------------------------------------------------
  3. termin i miejsce przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej,-----------------------------
  4. zakres zagadnień, będących przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej,-----------------
  5. wymagania i sposób oceny kandydata.---------------------------------------------------------
 3. Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym jest publikowane na stronie internetowej Spółki oraz Biuletynie Informacji Publicznej Ministra działającego w imieniu Skarbu Państwa do czasu, gdy Skarb Państwa jest udziałowcem Spółki.----------------------------------
 4. Termin przyjmowania zgłoszeń nie może być krótszy niż 14 dni od dnia publikacji ogłoszenia o postępowaniu kwalifikacyjnym.----------------------------------------------------------
 5. Pełnomocnik Wspólnika po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego zwraca się z wnioskiem do Zgromadzenia Wspólników o powołanie członków Zarządu przekazując jednocześnie protokół z postępowania kwalifikacyjnego.-------------------------------------------
 6. Spółka informuje o powołaniu członków Zarządu na swojej stronie internetowej.-----------

    3. Każdy z członków Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach przez Zgromadzenie Wspólników.---------------------------------------------------------------------------------------

 4. Członek Zarządu składa rezygnację Pełnomocnikowi Wspólnika na piśmie oraz do wiadomości Ministra działającego w imieniu Skarbu Państwa do czasu, gdy Skarb Państwa jest wspólnikiem Spółki.-------------------------------------------------------------------------------------------------

 

§ 20

 1. Zasady wynagradzania członków Zarządu ustala Zgromadzenie Wspólników, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.------------------------------------------------------
 2. Pełnomocnik Współnika może wystąpić z wnioskiem w sprawie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu.

 

§ 21

 1. Pracodawcą w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy
  jest Spółka.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2. Czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Prezes Zarządu lub osoby przez niego upoważnione, z zastrzeżeniem postanowień § 34 ust.1.---------------------------------------------------

 

 

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW---------------------------------------------------------------------------------

 

§ 22

 1. Zgromadzenie Wspólników obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.-----------------------------
 2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd. Jeżeli nie zwoła Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w terminie określonym w § 29, prawo do jego zwołania uzyskuje Pełnomocnik Wspólnika.------------------------------------------------------------------------------------------
 3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd:----------------------------------------------
 1. z własnej inicjatywy,-------------------------------------------------------------------------------------------
 2. na pisemne żądanie Pełnomocnika Wspólnika,---------------------------------------------------------
 3. na pisemne żądanie wspólników reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego, złożone co najmniej na miesiąc przed proponowanym terminem Zgromadzenia Wspólników,----------------------------------------------------------------------------------
 4. na pisemne żądanie wspólnika – Skarbu Państwa, niezależnie od udziału w kapitale zakładowym, złożone co najmniej na jeden miesiąc przed proponowanym terminem zwołania Zgromadzenia Wspólników.---------------------------------------------------------------------
 1. Zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników na żądanie wspólników lub Pełnomocnika Wspólnika powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia żądania. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2. W przypadku, gdy Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników nie zostanie zwołane
  w powyższym terminie, to:----------------------------------------------------------------------------------------
 1. jeżeli z żądaniem zwołania wystąpił Pełnomocnik Wspólnika – uzyskuje on prawo zwołania żądanego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników,---------------------------------
 2. jeżeli z żądaniem zwołania wystąpili wspólnicy – sąd rejestrowy może, po wezwaniu Zarządu do złożenia oświadczenia upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników występujących z żądaniem wspólników.------------------------------------------------

 

§ 23

Zgromadzenie Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki oraz w Warszawie.------------------------

 

§ 24

 1. Zgromadzenie Wspólników może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, z zastrzeżeniem  przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych. ------------------------------------------------------------------------------------------------
 2. Porządek obrad proponuje Zarząd albo podmiot zwołujący Zgromadzenie Wspólników.---------
 3. Wspólnik lub wspólnicy reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego, mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Zgromadzenia Wspólników. Uprawnienie to przysługuje również wspólnikowi Skarbowi Państwa niezależnie od udziału w kapitale zakładowym.--------------------------------------------------
 4. Jeżeli żądanie, o którym mowa w ust. 3, zostanie złożone po zwołaniu Zgromadzenia Wspólników, wówczas zostanie potraktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.---------------------------------------------------------------------------------------

 

§ 25

Zgromadzenie Wspólników otwiera reprezentant Skarbu Państwa, a w razie jego nieobecności Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Następnie, z zastrzeżeniem przepisów
art. 237 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu Wspólników wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

§ 26

 1. Zgromadzenie Wspólników podejmuje uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim udziałów, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz niniejszej Umowy nie stanowią inaczej.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2. Na każdy udział przypada jeden głos na Zgromadzeniu Wspólników.----------------------------------

 

§ 27

Zgromadzenie Wspólników może zarządzić przerwę w obradach większością dwóch trzech głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni.----------------------------------------

 

§ 28

Głosowanie na Zgromadzeniu Wspólników jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach organów Spółki albo likwidatora Spółki oraz przy wnioskach o odwołanie członków organów spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach  osobowych. Poza tym tajne głosowanie zarządza się na żądanie choćby jednego ze wspólników obecnych lub reprezentowanych na Zgromadzeniu Wspólników.--------------------------

 

 

 

§ 29

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje corocznie Zarząd. Powinno ono odbyć się  
w terminie sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego.---------------------------------------------

 

§ 30

 1. Przedmiotem obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników jest:------------------------------------------
 1. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,-------------------------------------------------
 2. udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,------------
 3. podział zysku lub pokrycie straty,--------------------------------------------------------------------------
 4. przesunięcie dnia dywidendy lub rozłożenie wypłaty dywidendy na raty.-----------------------
 1. Uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają:-----------------------------------------------------------------
 1. powołanie i odwołanie Pełnomocnika Wspólnika,-----------------------------------------------------
 2. powoływanie i odwoływanie oraz zawieszanie w czynnościach członków Zarządu,-----------
 3. ustalenie zasad kształtowania wynagrodzeń dla członków Zarządu,------------------------------
 4. ustalanie zasad wynagradzania dla Pełnomocnika Wspólnika,--------------------------------------
 5. ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania spółki w umowie lub sporze między spółką a Członkiem Zarządu,---------------------------------------------------------------------------------
 6. połączenie, przekształcenie oraz podział Spółki,--------------------------------------------------------
 7. zawiązanie przez Spółkę innej Spółki,---------------------------------------------------------------------
 8. zmiana Umowy i zmiana przedmiotu działalności Spółki,--------------------------------------------
 9. rozwiązanie i likwidacja Spółki,------------------------------------------------------------------------------
 10. podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,---------------------------------------------------
 11. zmiana wartości nominalnej udziałów,-------------------------------------------------------------------
 12. emisja obligacji każdego rodzaju,---------------------------------------------------------------------------
 13. tworzenie, użycie i likwidacja kapitałów rezerwowych spółki,--------------------------------------
 14. użycie kapitału zapasowego spółki,------------------------------------------------------------------------
 15. utworzenie spółki europejskiej, przekształcenie w taką spółkę lub przystąpienie do niej.---
 16. postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru.---------------------------------------------------------

 

§ 31

Wnioski Zarządu oraz wspólników w sprawach wskazanych w §30 i §36, powinny być wnoszone wraz z uzasadnieniem i pisemną opinią Pełnomocnika Wspólnika. Opinii Pełnomocnika Wspólnika nie wymagają wnioski dotyczące Pełnomocnika Wspólnika, w szczególności w sprawach, o których mowa w § 30 ust. 2 pkt 1 i 4.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 1. KONTROLA DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI----------------------------------------------------------------------------

 

§ 32

 1. Stałą kontrolę działalności Spółki wykonuje Pełnomocnik Wspólnika powołany uchwałą Zgromadzenia Wspólników.-------------------------------------------------------------------------------------------
 2. Osoba powołana na Pełnomocnika Wspólnika powinna spełniać wymogi wskazane
  w ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

 

§ 33

Do kompetencji Pełnomocnika Wspólnika należy w szczególności :-----------------------------------------------

 1. wnioskowanie w sprawie powoływania i odwoływania członków Zarządu oraz zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń dla członków Zarządu,-----------------------------------------------------------
 2. przeprowadzanie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka Zarządu,
  o którym mowa w § 19 ust. 2,--------------------------------------------------------------------------------------
 3. dokonywanie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego,------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4. ocena sprawozdania finansowego w zakresie jego zgodności z księgami
  i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,--------------------------------------------------------------------
 5. ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty,----------------------------------------------------------------------------------------------------
 6. składanie Zgromadzeniu Wspólników pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt 4 i 5,------------------------------------------------------------------------------------------------------
 7. zatwierdzanie regulaminu Zarządu,-------------------------------------------------------------------------------
 8. zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki,------------------------------------
 9. określanie zakresów i terminów przedkładania przez Zarząd rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich,-------------------------------------------------------
 10. opiniowanie rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich,
 11. opiniowanie projektów inwestycji Spółki,------------------------------------------------------------------------
 12. opiniowanie sporządzonych przez Zarząd:
 1. sprawozdania dot. wydatków reprezentacyjnych, wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi z zakresu stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem,-----------------------------------
 2. sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk, o których mowa w ustawie z dnia 16 grudnia 2016r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.
 1. przyjmowanie jednolitego tekstu Umowy Spółki, przygotowanego przez Zarząd,
  w trybie określonym w § 43 ust. 2,--------------------------------------------------------------------------------
 2. opiniowanie wniosków Zarządu oraz wspólników, zgodnie z § 31,----------------------------------------
 3. cykliczna ocena działań Zarządu, podejmowanych w ramach procesów restrukturyzacji,----------
 4. opiniowanie zmian zasad zbywania aktywów trwałych, o których mowa w § 37,---------------------
 5. określanie wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu w oparciu o uchwałę Zgromadzenia Wspólników o zasadach kształtowania wynagrodzeń,--------------------------------------------------------
 6. udzielanie zgody na zajmowanie przez członków Zarządu stanowisk w organach innych podmiotów.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

§ 34

 1. Pełnomocnik Wspólnika zawiera umowy stanowiące podstawę zatrudnienia z członkami Zarządu na podstawie uchwał Zgromadzenia Wspólników.--------------------------------------------------------------
 2. Inne, niż określone w ust. 1 czynności prawne pomiędzy Spółką a członkami Zarządu dokonywane są w tym samym trybie.----------------------------------------------------------------------------

 

§ 35

 1. Pełnomocnik Wspólnika wykonuje swoje prawa i obowiązki osobiście.------------------------------------
 2. Pełnomocnikowi Wspólnika przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości określonej uchwałą Zgromadzenia Wspólników.-------------------------------------------------------------------------------
 3. Spółka pokrywa koszty poniesione przez Pełnomocnika Wspólnika w związku
  z wykonywaniem przez niego swojej funkcji, a w szczególności zwrot kosztów przejazdu, kosztów zakwaterowania i wyżywienia.----------------------------------------------------------------------------------------

 

 

VII.       GOSPODARKA MIENIEM SPÓŁKI

 

§ 36

 1. Nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości, udziału we własności nieruchomości, użytkowania wieczystego albo udziału w użytkowaniu wieczystym o wartości rynkowej przekraczającej:----------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1. 5 % sumy aktywów Spółki lub  200 000,00 (słownie dwieście tysięcy) złotych – wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników albo--------------------------------------------------------------------------------
  2. 100 000,00  (słownie: sto tysięcy) złotych ale nie przekraczającej 200 000,00 (słownie: dwieście tysięcy) złotych lub 5% sumy aktywów Spółki – wymaga zgody Pełnomocnika Wspólnika.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2. Oddanie nieruchomości do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza:-----------------------------------------------------------------------------------------------------
  1. 5 % sumy aktywów Spółki lub przekraczającej 200 000,00 (słownie dwieście tysięcy) złotych – wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników albo-------------------------------------------------------------
  2. 100 000,00 zł ale nie przekracza 200 000,00 zł lub 5 % sumy aktywów Spółki – wymaga zgody Pełnomocnika Wspólnika.-----------------------------------------------------------------------------------------

Oddanie do korzystania w przypadku:----------------------------------------------------------------------------------

a. umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom – przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za:------------------------------------------------------------------------------

 • rok, jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony,----------------------------------------------------------------------------------------------
 • cały czas obowiązywania umowy, w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony.-----
 1. umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego
  do korzystania innym podmiotom – przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za:----------------------------------------------------------------------------------------------------
 • rok – jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawieranej na czas nieoznaczony,    --------------------------------------------------------------------------------------------
 • cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawartych na czas oznaczony.-------
 1. Zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki oraz zbycie, nabycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa, a także ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego - wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników.----------------------
 2. Zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy
  z członkiem Zarządu, Pełnomocnikiem Wspólnika, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób – wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników.----------------------------------
 3. Zawarcie przez spółkę, w której Spółka jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, umowy wymienionej w pkt 4 z członkiem Zarządu, prokurentem lub likwidatorem Spółki – wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników.-------------------------------------------------------------------------------------------
 4. Emisja przez Spółkę obligacji albo warrantów subskrypcyjnych – wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5. Nabycie udziałów własnych w sytuacji określonej w art. 200 § 1 ustawy z dnia
  15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych.--------------------------------------------------------------
 6. Rozporządzenie, innymi niż określone w pkt 1 i 2, składnikami aktywów trwałych
  w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych,
  w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza:---------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------
  1. 5 % sumy aktywów Spółki lub 200 000,00 (słownie dwieście tysięcy) złotych – wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników albo---------------------------------------------------------------------------------
  2. 100 000,00 (słownie: sto tysięcy) złotych ale nie przekracza 200 000,00 (słownie: dwieście tysięcy) złotych lub 5 % sumy aktywów Spółki – wymaga zgody Pełnomocnika Wspólnika.------
 7. Oddanie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, innych niż wymienione w pkt. 1 i 2, zaliczonych do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza:---------------
  1. 5 % sumy aktywów Spółki lub przekraczającej 200 000,00 (słownie dwieście tysięcy) złotych – wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników albo-------------------------------------------------------------
  2. 100 000,00 zł ale nie przekracza 200 000,00 zł lub 5 % sumy aktywów Spółki – wymaga zgody Pełnomocnika Wspólnika.-----------------------------------------------------------------------------------------

Oddanie do korzystania w przypadku:----------------------------------------------------------------------------------

 1. umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom – przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za:------------------------------------------------------------------------------
 • rok, jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony,------------------------------------------------------------------
 • cały czas obowiązywania umowy, w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony.--------------------------------------------------------------------------------------------------
  1. umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom – przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za:----------------------------------------------------------------------------------------------------
 • rok – jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawieranej na czas nieoznaczony,-----------------------------------------------------------------------------------
 • cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawartych na czas oznaczony.--------------------------------------------------------------------------------------------------
 1. Nabycie, leasing innych niż określone w pkt 1 i 2, składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości rynkowej przekraczającej:----------
  1. 5 % sumy aktywów Spółki lub  200 000,00 (słownie dwieście tysięcy) złotych – wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników albo---------------------------------------------------------------------------------
  2. 100 000,00 (słownie: sto tysięcy) złotych ale nie przekraczającej 200 000,00 (słownie: dwieście tysięcy) złotych lub 5 % sumy aktywów Spółki – wymaga zgody Pełnomocnika Wspólnika.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2. Zawiązanie spółki, objęcie albo nabycie akcji lub udziałów innej spółki – wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników.-------------------------------------------------------------------------------------------
 3. Zbycie akcji lub udziałów innej spółki – wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników.--------------------
 4. Tworzenie, użycie i likwidacja kapitałów rezerwowych, wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5. Użycie kapitału zapasowego, wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników.---------------------------------
 6. Postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników.-----------------------
 7. Zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania warunkowego, w tym udzielenie przez Spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych o wartości przekraczającej 200 000,00 zł wymaga zgody Pełnomocnika Wspólnika.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 8. Zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego
  z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego za świadczone usługi łącznie w tej umowie  lub innych umowach zawieranych z tym samym podmiotem przekracza  200 000,00 (słownie: dwieście tysięcy) złotych netto, w stosunku rocznym – wymaga zgody Pełnomocnika Wspólnika.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 9. Zmiany umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego
  z zarządzaniem podwyższające wynagrodzenie powyżej kwoty, o której mowa w pkt 17 – wymaga zgody Pełnomocnika Wspólnika.-------------------------------------------------------------------------
 10. Zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, w których maksymalna wysokość wynagrodzenia nie jest przewidziana - wymaga zgody Pełnomocnika Wspólnika.-------------------------------------------------------------------------
 11. Zawarcie umowy darowizny lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 20 000,00 złotych lub 1 % sumy aktywów Spółki – wymaga zgody Pełnomocnika Wspólnika.-------
 12. Zawarcie umowy zwolnienia z długu lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 50 000,00 złotych lub 1 % sumy aktywów Spółki – wymaga zgody Pełnomocnika Wspólnika.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 13. Wystawianie weksli - wymaga zgody Pełnomocnika Wspólnika.---------------------------------------------
 14. Ilekroć w punktach powyżej oraz w kolejnych paragrafach jest mowa o sumie aktywów Spółki, rozumie się przez to sumę aktywów zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r.
  o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

§ 37

 1. Zarząd dokonuje zbywania składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia
  29 września 1994 r. o rachunkowości z uwzględnieniem następujących zasad:--------------------------
 2. zbycie przez Spółkę składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia
  29 września 1994 r. o rachunkowości, odbywa się w trybie przetargu lub aukcji w przypadku składników o wartości rynkowej przekraczającej 0,5% sumy aktywów, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, chyba że wartość rynkowa zbywanego składnika nie przekracza 20 000,00 (słownie: dwadzieścia tysięcy) złotych.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3. Spółka może zbywać składniki aktywów trwałych bez przeprowadzenia przetargu lub aukcji
  w przypadku gdy:--------------------------------------------------------------------------------------------------
  1. przedmiotem umowy są akcje/udziały lub inne składniki finansowego majątku trwałego albo licencje, patenty lub inne prawa własności przemysłowej albo know-how, jeżeli warunki i odmienny niż przetarg publiczny lub aukcja tryb sprzedaży określa uchwała Zgromadzenia Wspólników,-------------------------------------------------------------------
  2. zbycie następuje w postępowaniu likwidacyjnym Spółki na zasadach określonych uchwałą Zgromadzenia Wspólników z zachowaniem odrębnych przepisów,----------------
  3. zbycie następuje na rzecz spółek zależnych,----------------------------------------------------------
  4. przedmiotem zbycia są lokale mieszkalne stanowiące własność spółki, a sprzedaż następuje, za cenę nie niższą niż 50 % ich wartości rynkowej, na rzecz najemcy lub stale z nim zamieszkującej osoby bliskiej w rozumieniu art. 4 pkt. 13 ustawy z dnia
   21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami; cenę określa się z uwzględnieniem, że przedmiotem sprzedaży są lokale zajęte; wartość ulepszeń dokonanych przez najemcę zalicza się na poczet ceny lokalu.-----------------------------------
 4. Ustala się następujący tryb zbywania aktywów trwałych:-------------------------------------------------
  1. ogłoszenie o przetargu lub aukcji zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministra wykonującego prawa z akcji Skarbu Państwa, na stronie internetowej Spółki, w widocznym, publicznie dostępnym miejscu w siedzibie Spółki oraz w innych miejscach przyjętych zwyczajowo do umieszczania ogłoszeń.--------------------------------------------
  2. przetarg lub aukcja może się odbyć nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
   o przetargu lub aukcji.----------------------------------------------------------------------------------------------
  3. w przetargu lub aukcji jako oferenci nie mogą uczestniczyć:---------------------------------------------
 5. członkowie Zarządu oraz Pełnomocnik Wspólnika,-----------------------------------------------
 6. podmiot gospodarczy prowadzący przetarg lub aukcję oraz Członkowie jego organów albo wspólnicy,---------------------------------------------------------------------------------------------
 7. osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu lub aukcji,--------------------------------------------------------------------------------------
 8. małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w lit. a) - c),----------------
 9. osoby, które pozostają z prowadzącym przetarg lub aukcję w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg lub aukcję.------------------------------------------------
  1. warunkiem przystąpienia do przetargu lub aukcji jest wniesienie wadium w wysokości minimum 5 % ceny wywoławczej sprzedawanego składnika aktywów trwałych. Regulamin, o którym mowa w pkt. 7)  może przewidywać wyższą wysokość wadium.----------------------------
  2. przed przystąpieniem do przetargu lub aukcji Spółka określa cenę wywoławczą, która nie może być niższa niż wartość rynkowa, ustalona przez rzeczoznawców; jeżeli wartości tej nie można ustalić, cena ta nie może być niższa od wartości księgowej netto.-----------------------------
  3. Spółka może odstąpić od wyceny sprzedawanego składnika aktywów trwałych przez rzeczoznawcę, jeżeli:------------------------------------------------------------------------------------------------
 1. koszt jego wyceny w sposób oczywisty przekraczałby wartość rynkową,---------------------
 2. składnik aktywów trwałych ma ustaloną cenę rynkową.------------------------------------------
  1. Regulamin określający zasady i tryb przeprowadzenia przetargu lub aukcji, treść ogłoszenia, wzory oświadczeń o braku przesłanek określonych w pkt.  3) formę oraz warunki przetargu  lub aukcji  określa Spółka.------------------------------------------------------------------------------------------
  2. organizatorowi przetargu lub aukcji przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.------------------------------------------------------------------
  3. przetarg lub aukcję  wygrywa oferent, który zaoferował najwyższą cenę.----------------------------

 

 

 1. GOSPODARKA SPÓŁKI----------------------------------------------------------------------------------------------

 

§ 38

 1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, z zastrzeżeniem ust. 2.--------------------------------
 2. Pierwszy pełny rok obrotowy Spółki zaczyna się pierwszego dnia miesiąca przypadającego
  po wpisaniu Spółki do rejestru przedsiębiorców i kończy się 31 grudnia 2000 roku.--------------------

 

§ 39

Księgowość Spółki prowadzona jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku
o rachunkowości.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

§ 40

 1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:--------------------------------------------------------------------
 1. kapitał zakładowy,---------------------------------------------------------------------------------------------------
 2. kapitał zapasowy,----------------------------------------------------------------------------------------------------
 3. kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny,----------------------------------------------------------------------
 4. pozostałe kapitały rezerwowe,-----------------------------------------------------------------------------------
 5. zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.---------------------------------------------------------------------
 1. Spółka może tworzyć i znosić, uchwałą Zgromadzenia Wspólników, inne kapitały na pokrycie szczególnych strat lub wydatków, na początku i w trakcie roku obrotowego.----------------------------

 

§ 41

Zarząd jest obowiązany:------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1. sporządzić sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki za ostatni rok obrotowy w terminie trzech miesięcy od dnia bilansowego,----------------------------------------
 2. poddać sprawozdanie finansowe badaniu przez firmę audytorską,-------------------------------------
 3. złożyć do oceny Pełnomocnikowi Wspólnika dokumenty, wymienione w pkt 1, wraz ze sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta,--------------------------------------------------------------
 4. przedstawić Zwyczajnemu Zgromadzeniu Wspólników dokumenty, wymienione w pkt 1, opinię wraz ze sprawozdaniem z badania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdanie Pełnomocnika Wspólnika, o którym mowa w § 33 pkt 6, w terminie do końca czwartego miesiąca od dnia bilansowego.--------------

 

 

 

§ 42

 1. Sposób przeznaczenia czystego zysku Spółki określi uchwała Zgromadzenia Wspólników.-------
 2. Zgromadzenie Wspólników dokonuje odpisów z zysku na kapitał zapasowy w wysokości
  co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej jednej trzeciej części kapitału zakładowego.------------------------------------------------------------------
 3. Zgromadzenie Wspólników może przeznaczyć część zysku na:-------------------------------------------
 1. dywidendę dla Wspólników,----------------------------------------------------------------------------------
 2. pozostałe kapitały i fundusze,--------------------------------------------------------------------------------
 3. inne cele.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1. Dniem dywidendy jest dzień podjęcia przez Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwały
  o podziale zysku za ostatni rok obrotowy. Zgromadzenie Wspólników może, zgodnie z art. 193 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, określić inny dzień dywidendy.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2. Dzień wypłaty dywidendy określa uchwałą Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników.----------------
 3. Zarząd jest upoważniony do wypłaty wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 września – Kodeks spółek handlowych. Wypłata zaliczki wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników.-------

IX. POSTANOWIENIA PUBLIKACYJNE-------------------------------------------------------------------------------

 

§ 43

 1. Spółka publikuje swoje ogłoszenia objęte obowiązkiem publikacji w Monitorze Sądowym
  i Gospodarczym. Kopie ogłoszeń winny być przesłane do wspólnika – Skarbu Państwa, a także wywieszone w siedzibie Spółki w miejscu dostępnym dla wszystkich pracowników.---------------
 2. W ciągu czterech tygodni od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmian
  w Umowie Spółki Zarząd zobowiązany jest do przesłania wspólnikowi – Skarbowi Państwa jednolitego tekstu Umowy Spółki, który przed złożeniem wniosku o wpis zmiany Umowy Spółki do rejestru przedsiębiorców, został przyjęty przez Pełnomocnika Wspólnika, w trybie określonym w § 33 pkt 13.----------------------------------------------------------------------------------------
 3. Zarząd składa w sądzie rejestrowym właściwym ze względu na siedzibę Spółki roczne sprawozdanie finansowe, opinię biegłego rewidenta, odpis uchwały Zgromadzenia Wspólników o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty oraz sprawozdanie z działalności Spółki w terminie piętnastu dni od dnia zatwierdzenia przez Zgromadzenie Wspólników sprawozdania finansowego Spółki. Jeżeli sprawozdanie finansowe nie zostało zatwierdzone w terminie sześciu miesięcy od dnia bilansowego, to należy je złożyć w ciągu piętnastu dni po tym terminie.------------------------------------------------------------------------
 4. Jeżeli Spółka spełnia warunki, o których mowa w art. 64 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia
  29 września 1994 r. o rachunkowości, Zarząd zobowiązany jest w ciągu piętnastu dni od dnia zatwierdzenia przez Zgromadzenie Wspólników sprawozdania finansowego Spółki złożyć
  do ogłoszenia w Monitorze Polskim B dokumenty, o których mowa w art. 70 ustawy z dnia
  29 września 1994 r. o rachunkowości.-------------------------------------------------------------------------

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE-------------------------------------------------------------------------------------

 

§ 44

 1. Z przyczyn przewidzianych przepisami prawa Spółka ulega rozwiązaniu.--------------------------
 2. Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba że uchwała Zgromadzenia Wspólników stanowi inaczej.---------------------------------------------------------------------------------------------------
 3. Mienie pozostałe po zaspokojeniu lub po zabezpieczeniu wierzycieli przypada wspólnikom w stosunku do ich udziałów.----------------------------------------------------------------------------------

 

 

Pliki do pobrania

Umowa Spółki 318.02 KB
5102