Przejdź do stopki

Wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Przedsiębiorstwo Budownictwa Hydrotechnicznego ODRA 3 Sp. z o.o.

Treść

Załącznik do Decyzji Nr 2 Pełnomocnika Wspólnika z dnia 28 marca 2024 r.

 

Treść ogłoszenia o postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Prezesa Zarządu

 

Pełnomocnik Wspólnika Spółki

Przedsiębiorstwo Budownictwa Hydrotechnicznego „ODRA 3" Sp. z o.o.

ul. Nadodrzańska 1, 70-034 Szczecin
Sąd Rejonowy w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy
NIP 852-060-11-29
KRS 0000029387
kapitał zakładowy 4.061.000 zł

 

ogłasza

 

na warunkach przewidzianych w Decyzji nr 2/2024 Pełnomocnika Wspólnika z dnia 28 marca 2024 r.
w sprawie: wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Przedsiębiorstwo Budownictwa Hydrotechnicznego „ODRA 3" Sp. z o.o

 

postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko:

PREZESA ZARZĄDU

 

Kandydaci przystępujący do postępowania kwalifikacyjnego powinni spełniać następujące wymagania:

 1. Obligatoryjne:
 1. wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
 2. co najmniej 10-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy, lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
 3. co najmniej 3-letnie doświadczenie na kierowniczych stanowiskach lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
 4. spełniać inne, niż wymienione w lit. a-c wymogi określone w przepisach odrębnych,
  a w szczególności nie naruszać ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych;
 1. Dodatkowe:
 1. doświadczenie zawodowe w podmiotach działających w obszarze gospodarki wodnej lub morskiej,
 2. doświadczenie w pełnieniu funkcji w organach spółek prawa handlowego.

 

Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

 1. list motywacyjny i życiorys zawodowy (CV z podaniem adresu do korespondencji, e-mailowego i telefonu kontaktowego);
 2. odpisy dokumentów potwierdzających:
 • posiadanie studiów wyższych lub ich uzyskanie za granicą, uznane w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie przepisów odrębnych,
 • co najmniej 10-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
 • co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
 • dodatkowe umiejętności i kwalifikacje (np. referencje, rekomendacje, certyfikaty, dyplomy, zaświadczenia),
 1. własnoręcznie podpisane oświadczenia:
 • o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • o braku skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 587, art. 590 i art. 591 ustawy Kodeks spółek handlowych, oraz o tym, że nie zostało wszczęte przeciw kandydatowi postępowanie karne/karnoskarbowe/dyscyplinarne,
 • o braku sankcji administracyjnych nałożonych na kandydata lub inne podmioty
  w związku z zakresem odpowiedzialności kandydata, w zakresie dotyczącym funkcji pełnionych w organach innych podmiotów,
 • o niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych,
 • o niepełnieniu funkcji społecznego współpracownika posła, społecznego współpracownika senatora, lub społecznego współpracownika posła do Parlamentu Europejskiego,
 • o niezatrudnieniu w biurach poselskich, senatorskich, poselsko – senatorskich lub biurach posłów do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 • o niewchodzeniu w skład organów partii politycznych reprezentujących partie polityczne na zewnątrz oraz uprawnionych do zaciągania zobowiązań,
 • o niezatrudnieniu przez partie polityczne na podstawie umowy o pracę i nieświadczeniu przez kandydata pracy na ich rzecz na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 • o niepełnieniu funkcji z wyboru zakładowej organizacji związkowej ani zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
 • o tym, że aktywność społeczna lub zarobkowa kandydata nie rodzi konfliktu interesów wobec działalności Spółki,
 • zawierające informację dotyczącą wskazania czy kandydat wykonuje/nie wykonuje inną działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej przez Spółkę,
 • zawierające informację, czy kandydat uczestniczy/nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, bądź uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu;

Powyższe oświadczenia powinny być datowane nie wcześniej, niż na miesiąc przed dniem złożenia zgłoszenia kandydata. Wzory powyższych oświadczeń będą załączone na stronie internetowej Spółki Przedsiębiorstwo Budownictwa Hydrotechnicznego „ODRA 3" Sp. z o.o. oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej podmiotu wykonującego w Spółce uprawnienia wynikające z praw majątkowych Skarbu Państwa.

 1. kandydaci urodzeni przed 1 sierpnia 1972 r. są zobowiązani do złożenia Ministrowi Infrastruktury oświadczenia lustracyjnego lub informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego. Dokument lustracyjny kierowany do Ministra Infrastruktury powinien zawierać informację, że składany jest w związku z udziałem w postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Prezesa Zarządu w Przedsiębiorstwie Budownictwa Hydrotechnicznego „ODRA 3" Sp. z o.o. Zgłoszenie kandydata powinno zawierać informację o spełnieniu tego obowiązku (na wzorze ustalonym w ustawie z dnia 18 października
  2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów).
 2. zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego potwierdzające brak skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo określone w pkt II ustęp 3 lit. c) ppkt 3 niniejszego Ogłoszenia, wystawione nie wcześniej, niż 30 dni przed datą zgłoszenia (w przypadku zaświadczenia wydanego za pośrednictwem systemu e-KRK wersję elektroniczną zapisaną na nośniku elektronicznym).

 

Każde z oświadczeń powinno zostać odrębnie podpisane przez kandydata.

Do zgłoszenia kandydat dołącza oryginały lub odpisy dokumentów, potwierdzających kwalifikacje
i doświadczenie. Odpisy dokumentów mogą być poświadczone przez kandydata. W takim przypadku, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany do przedstawienia Pełnomocnikowi Wspólnika oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania.

 

Zasady i tryb postępowania kwalifikacyjnego.

 1. Zgłoszenia kandydatów powinny być złożone osobiście lub przesyłane listem poleconym w terminie do dnia 15 kwietnia 2024 r. w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki - nie otwierać" na adres Spółki: ul. Nadodrzańska 1, 70-034 Szczecin.
 2. Pisemne zgłoszenia kandydatów składane osobiście będą przyjmowane w sekretariacie Spółki
  w godzinach od 800 do 1500 . W przypadku przesłania ofert pocztą decyduje dzień doręczenia.
 3. Otwarcie zgłoszeń nastąpi w dniu 15 kwietnia 2024 r.
 4. Zgłoszenia kandydatów niespełniające wymogów, określonych w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym oraz złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania, nie będą podlegać rozpatrzeniu, a kandydaci nie wezmą udziału w dalszym postępowaniu kwalifikacyjnym.
 5. W terminie od dnia ukazania się ogłoszenia do dnia 15 kwietnia 2024 r. w sekretariacie Spółki uczestnikom postępowania kwalifikacyjnego zostaną udostępnione następujące informacje:
 1. Statut Spółki,
 2. odpis z KRS,
 3. sprawozdanie finansowe za 2022 r.
 4. sprawozdanie F-01 wg stanu na dzień 31.12.2022 r.
 1. Rozmowy kwalifikacyjne przeprowadzane będą w dniu 19 kwietnia 2024 r. i ewentualnie w dniach następnych w zależności od liczby zgłoszeń, w siedzibie Spółki według kolejności ustalonej decyzją Pełnomocnika Wspólnika. Każdy kandydat zostanie poinformowany telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o godzinie rozmowy kwalifikacyjnej.
 2. Niezgłoszenie się kandydata na rozmowę kwalifikacyjną w określonym miejscu i terminie oznacza jego rezygnację z udziału w dalszym postępowaniu kwalifikacyjnym.
 3. Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej na stanowisko Prezesa Zarządu będzie:
 1. wiedza o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka,
 2. znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
 3. znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek
  z udziałem Skarbu Państwa, zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, zasad nadzoru właścicielskiego,
 4. znajomość finansów przedsiębiorstwa,
 5. znajomość audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa,
 6. znajomość zasad i przepisów prawa pracy,
 7. znajomość roli zarządu w relacjach z przedstawicielami pracowników,
 8. doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji Prezesa Zarządu w Spółce.

 

Pełnomocnik Wspólnika może w każdym czasie, bez podania przyczyn, zakończyć postępowanie kwalifikacyjne bez wyłaniania kandydatów. O wyniku postępowania kwalifikacyjnego Pełnomocnik Wspólnika powiadomi pisemnie kandydatów.

 

 

 • Status przetargu
  nowy

Pliki do pobrania

wzory oświadczeń.zip 90.79 KB
Zał do Decyzji Nr 2 - Ogłoszenie.pdf 160.69 KB
5102