Przejdź do stopki

OGŁOSZENIA

Treść

OGŁOSZENIE

o zwołaniu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przedsiębiorstwo Budownictwa Hydrotechnicznego „ Odra 3 ” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Zarząd Spółki Przedsiębiorstwo Budownictwa Hydrotechnicznego „Odra 3” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Nadodrzańskiej 1, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000029387, o kapitale zakładowym w wysokości 4 061 000,00 złotych, działając na podstawie § 22 ust. 3, § 24 ust. 2 oraz § 36 ust. 1 Umowy Spółki, niniejszym zawiadamia, że zwołuje Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników na dzień 14 września 2023r. o godz. 10.00 w Szczecinie przy ul. Nadodrzańskiej 1 (świetlica).

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

  2. Wybór przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał oraz przyjęcie porządku obrad.

  4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody przez Zgromadzenie Wspólników na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie – Podjuchy w obr. 4124 Dąbie przy ul. Torowej, stanowiącej działkę nr 3/58 o obszarze 4951m2 z nabrzeżem płytowym basenu portowego za kwotę netto 3 050 000,00 zł (słownie: trzy miliony pięćdziesiąt tysięcy PLN) na rzecz spółki REZOR Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Wschodniej nr 19.

  5. Zamknięcie obrad Zgromadzenia Wspólników.


 


 


 

 

5098